Pielęgniarki i położne

Regulacje prawne:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej U. 2021 poz. 479 (link : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000479)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych U. 2016 poz. 1761 (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001761)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne U. 2013 poz. 1562 (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001562)


Regulamin Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 1.  Regulamin dotyczący kursów dokształcających
 2.  Regulamin dotyczący kursów specjalistycznych

Aktualna rekrutacja:


Kurs dokształcający– Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych – 15 czerwca 2024 r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych

 • Zmiana terminu na: 15 czerwca 2024 r. (sobota)
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 300 zł
 • Zajęcia odbywać się będą w Krakowie, ul. Michałowskiego 12
 • Wymagania dotyczące zakwalifikowania do udziału w kursie:
 • Termin składania zgłoszeń: 7 czerwca 2024 r.
 • Sposób zapłaty: przelewem na rachunek MCKP CM, dane do wpłaty wysłane po zakwalifikowaniu
 • Dofinansowanie lub refundacja kosztów niniejszego kursu zgodnie z regulaminami OIPiP.

Oferta MCKP CM studiów podyplomowych na rok akademicki 2024/2025 dla pielęgniarek i położnych:

Antropologia sądowa w praktyce 

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship 

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie 

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych 

Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży 

Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna 

Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej

Enologia 

Kosmetologia praktyczna 

Trychologia w kosmetologii 

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Studia MBA w ochronie zdrowia


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji kształcenia podyplomowego zawodów w ochronie zdrowia:

Ankieta dotycząca kształcenia podyplomowego <<<


Dofinansowanie lub refundacja kosztów kursów zgodnie z regulaminami OIPiP.

Informacja o dofinansowaniu z Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie: http://moipip.org.pl/wokol-zawodu/ksztalcenie-podyplomowe/regulamin-refundacji-kosztow-ksztalcenia-wniosek-o-refundacje/


Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

email: kursymckp@uj.edu.pl


Kurs dokształcający– Zastosowanie USG podczas kaniulacji naczyń obwodowych– 11 maja 2024 r.

Kurs dokształcający dla pielęgniarek–Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych– 6 kwietnia 2024 r.

Kurs dokształcający dla pielęgniarek–Farmakologia kliniczna i farmakoterapia dla pielęgniarek opieki długoterminowej i paliatywnej– 28 luty 2024 r.

Kurs dokształcający dla pielęgniarek– Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych – 27 stycznia 2024 r. 

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – 15.09.2023-15.11.2023- program

Kurs dokształcający dla pielęgniarek – Zastosowanie USG podczas kaniulacji naczyń obwodowych – 15.07.2023

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”– 14.04.2023-13.05.2023- program

Kurs dokształcający dla pielęgniarek – Zastosowanie USG podczas kaniulacji naczyń obwodowych 25.02.2023

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” 

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 14 kwietnia 2023 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 13 maj 2023 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 2400 zł

Kurs dokształcający dla pielęgniarek – „Opieka nad pacjentem z urostomią” 

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarekProgram kursu

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu:  24 marzec 2023 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 24 marzec 2023 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 300 zł

Kurs dokształcający dla pielęgniarek – „Opieka nad pacjentem z urostomią” 

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarekProgram kursu

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu:  4 marzec 2023 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 4 marzec 2023 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 300 zł

Kurs dokształcający dla położnych – „Techniki szycia krocza” 

Kurs przeznaczony jest dla położnychProgram kursu

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 11 luty 2023 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 11 luty 2023 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 500 zł

Kurs dokształcający dla położnych – „Techniki szycia krocza” 

Kurs przeznaczony jest dla położnychProgram kursu

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 19 listopada 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 500 zł

Kurs specjalistyczny – „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” (cz. 1) – 19.11.2022-16.12.2022 r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 19 listopada 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 16 grudzień 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 1400 zł

Kurs specjalistyczny „Wykonywanie i ocena testów skórnych”  8.10.2022r. -30.10.2022r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 8 października 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 30 października 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 650 zł

Kurs specjalistyczny – „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” – 30.09.2022-03.12.2022 r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 30 września 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 3 grudzień 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 2400 zł

Kurs dokształcający – „Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym” 7.10.2022 r. -10.10.2022 r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnychProgram kursu

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 7 października 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 10 października 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 350 zł

 


Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 1. Posiada prawo wykonywania zawodu
 2. Została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Kompresjoterapia

Opieka nad pacjentem ze stomią

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 


Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, ktore:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
 3. zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator kształcenia, z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl


Programy kursów:

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo transplantacyjne

 


Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia  i wniosły opłatę za kurs na konto organizatora.

Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl


Programy kursów:

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Opieka nad pacjentem z urostomią

Opieka pielęgniarska w radioterapii nowotworów u dorosłych

Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym

Zapobieganie zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego

Zastosowanie inteligencji emocjonalnej do prewencji wypalenia zawodowego w ochronie zdrowia

Diagnoza oznak przemocy domowej u osób dorosłych oraz dzieci leczonych somatycznie

Porozumienie bez przemocy – metoda NVC wg Marshalla B. Rosenberga

Diagnoza zachowań samobójczych

 


Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 1. Posiada prawo wykonywania zawodu
 2. Została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

Leczenie ran dla położnych

Onkologia ginekologiczna

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Monitorowanie dobrostanu płodu

 


Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia i  wniosły opłatę za kurs na konto organizatora.

Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii

Techniki szycia krocza