Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów
Kursy dla pielęgniarek i położnych
Kursy dla fizjoterapeutów
Szkolenia dla ratowników medycznych
Instrumentarium chirurgiczne i inne wyposażenie narzędziowe sal operacyjnych
Szkolenie: Lekarz jako uczestnik postępowań w sprawach o błędy medyczne