Prawo Zamówień Publicznych w Praktyce Podmiotów Leczniczych – 21.10.2024

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem jest prawidłowe stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Uwzględniając specyfikę działalności tych jednostek omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • zasady udzielania zamówień – najczęstsze naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiających – przykłady oparte na ustalaniu warunków udziału w postępowaniu i podstaw do wykluczenia wykonawców oraz udostępniania zasobów wraz ich oceną w zamówieniach podmiotów leczniczych,
 • efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych – wstępne konsultacje rynkowe,
 • opis przedmiotu zamówienia: techniczny czy funkcjonalny, a może mieszany,
 • podział zamówienia na części: uzasadnienie jego braku, zalety podziału – przykłady związane z dostawami sprzętu medycznego, zamówieniami usługi i robót budowlanych,
 • jak zwiększyć zakres zamówienia – zamówienia podobne, opcje: zapisy projektowanych postanowień umownych a przepisy ustawy pzp,
 • jakość, parametry i próbki, jako racjonalne przykłady kryteriów oceny i porównania ofert – zamówienia aparatury medycznej, wyposażenia, mebli, itp.,
 • tajemnica handlowa przedsiębiorstwa – co i kiedy można zastrzec oraz w jaki sposób,
 • możliwości skrócenia czasu postępowania zamówieniowego na dostawę sprzętu medycznego w przypadku długotrwałej inwestycji lub braku środków,
 • tłumaczenie dokumentów postępowania i dopuszczanie składania ofert w językach obcych – zalety
 • waluta płatności i warunki – ryzyka, płatności częściowe, zaliczki i ich zabezpieczenie, waluty obce

Prowadzący:

  Wojciech Kochan

Absolwent i doktorant Wydziału Prawa I Administracji UJ, Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, wykładowca na podyplomowych studiach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz na Wydziale Zarządzania AGH. Samodzielne przygotowuje i prowadzi, z pełną dokumentacją i obsługą w całym zakresie, średnio rocznie około 500 postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z różnych źródeł, w tym również środków UE. Od 24 lat prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Prawnego.


Szczególnie zapraszamy osoby należące do zespołów zamówień publicznych i działów aparatury medycznej placówek ochrony zdrowia, a także wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Plan szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9.00 – 15.30 (rejestracja uczestników od godz. 8.30).
Szkolenie kończy się egzaminem (testem) końcowym, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu wystawionego przez MCKP CM.
W trakcie szkolenia organizatorzy zapewniają dwie przerwy kawowa i przerwę lunch’ową.


Termin: 21.10.2024
Cena: 450 zł
Zapisy do 11.10.2024: formularz zapisów na szkolenie – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2863xKVZPenh9EuyYsW4exNJ5UQ0NSMkNSOVdEQlNZRzJRUjE0NjZKV1UwRS4u
Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40

Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 450 zł do dnia 11.10.2024 r. na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Prawo Zamówień Publicznych 2024


Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków, tel. (012) 433-27-67
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl