Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy – PUP.
Szczegółowe informacje o KFS: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023
Wysokość udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców – Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Jakie działania mogą być sfinansowane?
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
Do kogo kierowane jest wsparcie z KFS?
Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie na szkolenie pracownika/pracowników, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.
Kto składa wniosek do KFS?
Wniosek składa pracodawca o przyznanie środków z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy Właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia przez niego działalności https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
Gdzie uzyskać formularz wniosku o środki z KFS?
Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.
Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegóły Krajowy Fundusz Szkoleniowy http://praca.gov.pl.
Kiedy składa się wniosek?
Najczęściej pierwsze nabory rozpoczynają się w styczniu/lutym każdego roku. Niezwykle waż-ne jest złożenie wniosku w terminie. O terminach proszę dowiadywać się w Powiatowych Urzędach Pracy.
Krok po kroku – jak uzyskać dofinansowanie:
1. Zdobycie informacji na stronie Powiatowych Urzędów Pracy o naborze środków z KFS https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
2. Pracodawca wybiera pracowników oraz odpowiednie oferty szkoleniowe.
3. Pracodawca składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, zgodnie z miejscem pro-wadzenia działalności oraz w wyznaczonym terminie (zazwyczaj początek roku).
4. Pracodawca po około 30 dniach powinien otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu do-finansowania. W przypadku pozytywnej podpisuje dokumenty.
5. Realizacja szkolenia przez pracownika oraz dostarczenie dokumentów do PUP przez pracodawcę po odbytym szkoleniu.


Preferencyjne pożyczki na kształcenie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Pożyczki są dla osób fizycznych, pełnoletnich. Nie są oprocentowane. Nie jest wymagany wkład własny. Pożyczka może być częściowo umorzona. Nie ma żadnych dodatkowych opłat.
W ramach projektu można wnioskować o pożyczkę na:
• studia podyplomowe,
• kursy,
• szkolenia,
• inne formy kształcenia osób dorosłych również za granicą, jeśli nie trwają dłużej niż 24 miesiące.
Środki są przekazywane przez Operatora pożyczki bezpośrednio do wybranej instytucji.
Projekt „Inwestuj w rozwój”
Pożyczka może wynieść od 600 zł do 30 tys. zł. Może dotyczyć tylko form kształcenia, które się nie rozpoczęły. Wnioski o pożyczkę składa się online przez stronę projektu
Pożyczkę należy spłacić w okresie do 36 miesięcy. Umorzenie może wnieść 20 lub 25% kwoty pożyczki.
O szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 22 450 99 15, 22 450 98 45. Więcej informacji znajduje się też na stronie projektu Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie https://inwestujwrozwoj.pl/