Pielęgniarki i położne

Regulacje prawne:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej U. 2021 poz. 479 (link : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000479)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych U. 2016 poz. 1761 (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001761)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne U. 2013 poz. 1562 (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001562)

 

Regulamin Ośrodka ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 1.  Regulamin dotyczący kursów dokształcających
 2.  Regulamin dotyczący kursów specjalistycznych

 

Trwa rekrutacja:

Kurs specjalistyczny “Wykonywanie i ocena testów skórnych”  8.10.2022r. -30.10.2022r.

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek.

 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 8 października 2022 r.
 • Termin zakończenia kursu (planowany): 30 października 2022 r.
 • Cena kursu dla jednego uczestnika: 650 zł
 • Zajęcia teoretyczne i stażowe odbywać się będą w Krakowie
 • Tryb kształcenia: zajęcia teoretyczne – w weekendy, zajęcia stażowe – w dni powszednie
 • Wymagania dotyczące zakwalifikowania do udziału: 
  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  • wysłać Wniosek na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia ( smk.ezdrowie.gov.pl )
  • wysłać zgłoszenie on-line tutaj :  FORMULARZ
 • Termin składania zgłoszeń: do dnia 09 września 2022 r.
 • Sposób zapłaty, przelewem na rachunek (po zakwalifikowaniu): Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego WNOZ UJ CM, Radziwiłłowska 4, Kraków nr konta: 18 1240 6292 1111 0011 1102 7993, tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs test

Dofinansowanie lub refundacja kosztów niniejszego kursu zgodnie z regulaminami OIPiP.

Informacja o dofinansowaniu z Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie: http://moipip.org.pl/wokol-zawodu/ksztalcenie-podyplomowe/regulamin-refundacji-kosztow-ksztalcenia-wniosek-o-refundacje/

 

Rekrutacje w przygotowaniu (już w lipcu):

Kurs specjalistyczny – Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – termin 8.10.2022 r.-16.12.2022 r.

Kurs specjalistyczny – Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – 16.09.2022-19.11.2022 r.

Kurs specjalistyczny – Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I 

Kurs dokształcający – Zapobieganie zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego (wrzesień)

Kurs dokształcający – Techniki szycia krocza (wrzesień)

 

Kontakt:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ  CM

Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

ul. Radziwiłłowska 4

31-026 Kraków

tel. 12 341 19 05

email: podyplomowewnz@cm-uj.krakow.pl


Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 1. Posiada prawo wykonywania zawodu
 2. Została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Kompresjoterapia

Opieka nad pacjentem ze stomia

Wykonywanie i ocena testów skórnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 


Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, ktore:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
 3. zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzanym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym. Rodzaj egzaminu i formę egzaminu teoretycznego ustala organizator kształcenia, z uwzględnieniem dziedziny, w jakiej prowadzony jest kurs kwalifikacyjny.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl


Programy kursów:

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo transplantacyjne

 


Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia  i wniosły opłatę za kurs na konto organizatora.

Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl


Programy kursów:

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Opieka nad pacjentem z urostomią

Opieka pielęgniarska w radioterapii nowotworów u dorosłych

Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym

Zapobieganie zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego

Zastosowanie inteligencji emocjonalnej do prewencji wypalenia zawodowego w ochronie zdrowia

Diagnoza oznak przemocy domowej u osób dorosłych oraz dzieci leczonych somatycznie

Porozumienie bez przemocy – metoda NVC wg Marshalla B. Rosenberga

Diagnoza zachowań samobójczych

 


Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 1. Posiada prawo wykonywania zawodu
 2. Została dopuszczona do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i wniesieniu opłaty za kurs na konto organizatora.

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem.


Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

Leczenie ran dla położnych

Onkologia ginekologiczna

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Monitorowanie dobrostanu płodu

 


Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu;
 2. zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia i  wniosły opłatę za kurs na konto organizatora.

Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.  System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl 


Programy kursów:

Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii

Techniki szycia krocza

 


         

Wielkość fontu
Kontrast