Ochrona radiologiczna w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej – wymagania i problemy – 28 lutego 2023

Szkolenie stacjonarne organizowane we współpracy z firmą Consultronix Spółka Akcyjna
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie uczestnikom problemów i wymagań związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w jednostkach ochrony zdrowia.

W programie omówione zostaną zagadnienia z zakresu wymagań dotyczących:

  – aparatury radiologicznej i urządzeń pomocniczych
  – podstaw prawnych i ich praktycznego zastosowania w jednostkach ochrony zdrowia
  – personelu upoważnionego do obsługi urządzeń radiologicznych oraz realizacji procedur radiologicznych


Prowadzący:
Barbara Sobiecka fizyk medyczny, pełnomocnik Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ds. bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, kierownik organizacyjny szkoleń „ochrona radiologiczna pacjenta” dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej SU.

Łukasz Brandt fizyk medyczny, Z-ca Kierownika Zakładu Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej SU, pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium-Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Inspektor Ochrony Radiologicznej.


Plan szkolenia:

  8:30 – 9:00 Rejestracja
  9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
  9:15 – 10:00 Wykład: Fizyka. Podstawy fizyczne, zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania z materią (pochłanianie, rozpraszanie), jaki i czym się chronić przed promieniowaniem
  10:00 – 11:30 Wykład: Urządzenia stosowane w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej

   a. urządzenia medyczne emitujące promieniowanie jonizujące
   b. urządzenia pomocnicze (monitory, strzykawki, skanery, drukarki itp.)
   c. wymagania prawne dla urządzeń rentgenowskich
   d. kontrola jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych (fantomy, dozymetry, testy kontroli jakości – rodzaje, kto może wykonać, kiedy należy wykonywać, co zrobić gdy coś poszło nie tak)

  11:30 – 12:15 Wykład: Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej
  12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa
  12:45 – 13:30 Wykład: Wymagania prawne – zezwolenie a zgoda

   a. zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej i poza medyczną pracownią rentgenowską
   b. zezwolenia na uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty
   c. wymagania prawne dla pracowni rentgenowskich
   d. zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej
   e. wymagania prawne dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu

  13:30 – 14:15 Środki ochrony radiologicznej
  14:15 – 15:00 Wykład: Wymagania prawne – dokumentacja
  15:00 – 15:45 Wykład: Kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej z uwzględnieniem wymaganych szkoleń
  15:45 – 16:30 Wykład: Uprawnienia i obowiązki inspektora ochrony radiologicznej
  16:30 – 16:45 Egzamin (test) pisemny
  16:45 – 17:15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Szczególnie zapraszamy pracowników z kadry zarządzającej jednostek ochrony zdrowia: dyrektorów, kierowników zakładów radiologii, koordynatorów tych jednostek oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Termin: 28.02.2023 r.
Cena: 350 zł
Zapisy do 14.02.2023 r.formularz zapisów na szkolenie: https://forms.office.com/r/mNJ2s5HEBn
Miejsce: Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Opłata za udział w szkoleniu w wysokości 350 zł do dnia 14.02.2023 r. na konto :
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM – Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
nr konta: 20124062921111001111026114
tytuł przelewu: imię i nazwisko, szkolenie Ochrona radiologiczna

Kontakt:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Interdyscyplinarny Ośrodek Szkoleniowy CM– Kopernika 40
Ul. Mikołaja Kopernika 40, 31-501 Kraków
mail: kopernika40.mckp@cm-uj.krakow.pl
tel. (012) 433-27-67