Szkolenie Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu 17-18 czerwca 2024

zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych na szkolenie doskonalące w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego „Medyczne i prawne aspekty stwierdzania zgonu”.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu umiejętności stwierdzania zgonu.


Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Artur Moskała
Termin: 17-18 czerwca 2024
Szkolenie realizowane stacjonarnie
Miejsce realizacji: Katedra Medycyny Sądowej UJCM, Kraków, ul. Grzegórzecka 16


Program szkolenia:

    Dzień I – 17 czerwca (poniedziałek):

8:30-10:00 Historia definicji zgonu. Aktualne definicje zgonu. Proces umierania.
10:10-10:55 Znamiona pośmiertne. Artefakty pośmiertne. Karta Zgonu.
11:05-12:35 Obrażenia ciała. Podział, przykłady, mechanizmy powstania.
12:40-14:10 Stwierdzanie zgonu, w warunkach pozaszpitalnych. Aspekty prawne i medyczne.

    Dzień II: – 18 czerwca (wtorek)

8:30-10:00 Ćwiczenia na sali sekcyjnej prezentacja i badanie zmian pośmiertnych (grupa I)
10:05-11:35 Przykłady błędów w stwierdzaniu zgonów. Omówienie przypadków. Czas zgonu- ogólne zasady, kwestie problematyczne.
11:40-13:10 Ćwiczenia na sali sekcyjnej, prezentacja i badanie zmian pośmiertnych (II grupa)


Koszt szkolenia 600 zł płatne na konto MCKP CM (numer konta oraz szczegółowe dane dotyczące przelewu otrzymacie Państwo mailem po uzupełnieniu formularza rekrutacyjnego).


Rekrutacja prowadzone elektronicznie, do 21 kwietnia 2024. Bezpośredni link do systemu rekrutacji :
https://forms.office.com/e/VUjarPnUjHPo zapisaniu się w systemie elektronicznej rekrutacji, w ciągu 2 dni roboczych otrzymacie Państwo maila z informacją dotyczącą wpłaty. Na wpłaty czekamy do 5 dni roboczych. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Kursie zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową, o której mowa w pkt. 3 lit. b) powyżej oraz dotyczących wydania zaświadczenia dla uczestników kursu oraz prowadzenia dokumentacji z przebiegu kształcenia podyplomowego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. min. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych;
c) wynikających z wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym obejmujących organizację kursów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
d) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
e) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji Kursu, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w Kursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Kursie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a) powyżej a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).