MBA w ochronie zdrowia


Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum jest placówką z najdłuższą tradycją w kraju w kształceniu kadr zarządczych dla sektora ochrony zdrowia (od 1991 r.). Bazując na naszych doświadczeniach dydaktycznych, badawczych i eksperckich oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku pracy, rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o studia MBA w ochronie zdrowia. Studia te są prowadzone we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, co umożliwi łączenie wyspecjalizowanej wiedzy i edukacji z obszaru zarządzania ze specyfiką sektora ochrony zdrowia.
Oferowane studia dopełniają szeroki zakres, w jakim już uczymy z sukcesem zarządzania w ochronie zdrowia – od studiów pierwszego stopnia do studiów MBA. Studia są prowadzone w ramach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum – Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.


Studia są kierowane do osób, które posiadają tytuł magistra oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w systemie ochrony zdrowia jak dyrektorzy, kierownicy publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia. W nowej ofercie kładziemy nacisk na kształtowanie liderów, którzy zostaną wyposażeni w unikatową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami sektora ochrony zdrowia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym.

Studia kształtują zarówno umiejętności twarde z obszaru zarządzania i ekonomii, jak i kompetencje miękkie pozwalające na skuteczne kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, motywowanie pracowników, a także negocjowanie.


Kierownikiem studiów jest dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM: e-mail: iw.kowalska@uj.edu.pl


Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne, co pozwala na indywidualne kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań i prowadzonej praktyki zawodowej.
Przedmioty obligatoryjne:

  – Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania placówek medycznych
  – Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
  – Przywództwo w ochronie zdrowia
  – Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
  – Zarządzanie zespołem w ochronie zdrowia
  – Negocjacje i zarządzanie konfliktem w ochronie zdrowia
  – Zarządzanie finansami i sprawozdawczość placówek medycznych
  – Zarządzanie inwestycjami w ochronie zdrowia
  – Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe w ochronie zdrowia
  – Zarządzanie zmianą. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem
  – Seminarium dyplomowe

Przedmioty fakultatywne:

  – Praktyka zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia
  – Przywództwo strategiczne
  – Ekonomiczna efektywność w ochronie zdrowia
  – Współpraca w zespole terapeutycznym
  – Negocjacje przez grywalizację
  – Controlling i ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia
  – HTA, HB HTA oraz zamówienia publiczne – aspekty praktyczne
  – Narzędzia jakości w ochronie zdrowia
  – Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu

Program studiów jest realizowany w trakcie 3 semestrów, (21 zjazdów, 401 godzin). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym i są prowadzone w języku polskim przez wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i badawczym, a także przez praktyków zarządzania w ochronie zdrowia, którzy dzięki swojej wiedzy i bogatemu doświadczeniu gwarantują ścisłe powiązanie treści kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy.


Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów obowiązkowych oraz 6 przedmiotów fakultatywnych z puli przedmiotów do wyboru, a także przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.


Rekrutacja na studia


Szczegółowe informacje o studiach