Zasady przyznawania patronatu MCKP CM

1. Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może objąć patronatem wydarzenia o charakterze naukowym lub edukacyjnym mające szczególne znaczenie dla Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum oraz wydziałów wchodzących w skład Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, jak również dla szkolenia w zawodach medycznych i powiązanych z opieką medyczną.

2. Patronat jest udzielany nieodpłatnie na wniosek organizatora wydarzenia.

3. Udzielenie patronatu ma charakter honorowy – nie ma charakteru wsparcia finansowego, organizacyjnego ani administracyjnego.

4. W przypadku udzielenia patronatu, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może opublikować informację o udzieleniu patronatu na swojej stronie internetowej. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może uzależnić publikację takiej informacji od przedłożenia przez organizatora wydarzenia, w wyznaczonym mu terminie dodatkowych informacji (komunikatów informacyjnych). Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może określić wymogi, jakie powinna spełniać przedmiotowa informacja.

5. Wniosek o objęcie patronatem wydarzenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patronatmckp@cm-uj.krakow.pl lub w formie pisemnej na adres Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum według opracowanego wzoru.

6. Wzór wniosku jest udostępniany na stronie internetowej Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum – https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2022/01/WNIOSEK-O-OBJECIE-PATRONATEM.pdf.

7. Wniosek powinien zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę, datę, miejsce i opis wydarzenia, dane organizatora (w tym pełną nazwę, dane teleadresowe, wliczając w to adres strony internetowej organizatora), informację o ewentualnym cyklicznym charakterze wydarzenia, wskazanie planowanych form promocji wydarzenia, informację o innych patronach wydarzenia (w tym o podmiotach, do których organizator złożył wniosek o objęcie patronatem), informację o materiałach (drukach) promocyjnych i reklamowych, które w przypadku objęcia patronatem Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum mogą zostać opatrzone logotypami Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.

8. Wniosek o udzielenie patronatu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

9. W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat jest udzielany na jedną edycję.

10. W przypadku otrzymania patronatu Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, organizator jest zobowiązany w należyty sposób oznaczyć logotypem Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum materiały (druki) promocyjne i reklamowe dotyczące wydarzenia z adnotację „Patronat Honorowy:”. Oznaczenia winny czynić zadość wymogom określonym w Księdze Znaku UJ oraz wszelkimi właściwymi dokumentami regulującymi zasady identyfikacji wizualnej UJ. Organizator jest ponadto zobowiązany zamieszczać informacje o patronacie Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum na stronach internetowych dotyczących (lub odnoszących się) do wydarzenia. W przypadku prowadzenia przekazów medialnych dotyczących wydarzenia, powinny one uwzględniać informację o udzielonym patronacie.

11. Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może zobowiązać organizatora do przedłożenia projektów materiałów (druków) promocyjnych i reklamowych przed zleceniem przez organizatora ich ostatecznej realizacji.

12. Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może – w szczególności z uwagi na charakter wydarzenia – określić dodatkowe wymogi, których spełnienie będzie warunkować możliwość ubiegania się o udzielenie patronatu.

13. Informacja o objęciu wydarzenia patronatem Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum lub o odmowie udzielenia patronatu jest przekazywana wnioskodawcy w formie, w jakiej został złożony wniosek. W przypadku braku informacji adresowych umożliwiających przekazanie wnioskodawcy przedmiotowej informacji, wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.

14. Odmowa udzielenia patronatu przez Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze.

15. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum może cofnąć udzielony patronat. W takim przypadku organizatorowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.


Do pobrania: wniosek o objęcie patronatem wydarzenia.