Medycyna Ekstremalna

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju.  Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących  aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Studia podyplomowe „Medycyna ekstremalna i medycyna podróży” są jedynymi studiami podyplomowymi w Polsce obejmującymi tematykę medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Przygotowany program studiów wzorowany jest na programach opracowanych przez Wilderness  Medicine Society. Program ten stanowi unikatowy w skali Polski, a także w tej części Europy cykl wykładów i zajęć praktycznych.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa  Medycyny i Ratownictwa Górskiego.

Czas trwania
2 semestry – 228 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie jedno i dwu dniowych sobotnio-niedzielnych sesji.

Opis programu
W ramach zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońśkim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:

  1. Medycyną nurkową
  2. Medycyną wysokogórską
  3. Medycyną pustynną i polarną
  4. Medycyną tropikalną i medycyną podróży
  5. Medycyną ekspedycyjną
  6. Medycyną katastrof
  7. Medycyną konfliktów zbrojnych
  8. Ratownictwem i ewakuacją
  9. Medycyną sportową

Zajęcia warsztatowe realizowane będą m.in. w:  Centrum Nurkowym Kraken, w Krakowie-Zakrzówku, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Kopalni Soli w Wieliczce, Bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach oraz poligonie wojskowym w Krakowie.

Profil absolwenta
Tematyka studiów adresowana jest przede wszystkim do  lekarzy, a także osób z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej I stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.:

– świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność  w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.

Opłata za studia
7500 PLN / studia płatne w dwóch ratach po 3750 PLN za semestr.

Studia posiadają Polskie Towarzystwo Medycyny Górskiej.

Zdjęcia z zajęć pierwszej edycji studiów.