MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna ekstremalna i medycyna podróży  

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju.  Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących  aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Studia podyplomowe „Medycyna ekstremalna i medycyna podróży” są jedynymi studiami podyplomowymi w Polsce obejmującymi tematykę medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Przygotowany program studiów wzorowany jest na programach opracowanych przez Wilderness  Medicine Society. Program ten stanowi unikatowy w skali Polski, a także w tej części Europy cykl wykładów i zajęć praktycznych.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa  Medycyny i Ratownictwa Górskiego oraz patronat Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Czas trwania
2 semestry – 228 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie jedno i dwu dniowych sobotnio-niedzielnych sesji.

Opis programu
W ramach zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońśkim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:

  1. Medycyną nurkową
  2. Medycyną wysokogórską
  3. Medycyną pustynną i polarną
  4. Medycyną tropikalną i medycyną podróży
  5. Medycyną ekspedycyjną
  6. Medycyną katastrof
  7. Medycyną konfliktów zbrojnych
  8. Ratownictwem i ewakuacją
  9. Medycyną sportową

Zajęcia warsztatowe realizowane będą m.in. w: bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, kopalni Kowary, Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Jak wyglądają studia ? Przekonaj się sam ! Kliknij poniżej aby obejrzeć film zrealizowany podczas trwania zajęć.


Profil absolwenta
Tematyka studiów adresowana jest przede wszystkim do  lekarzy, a także osób z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej I stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.:

– świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność  w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.

Opis studiów
Tematyka studiów adresowana jest przede do lekarzy, a także osób z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej I stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

W ramach prowadzonych zajęć słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z: medycyną nurkową, medycyną wysokogórską, medycyną pustynną i polarną, medycyną tropikalną i medycyną podróży, medycyną ekspedycyjną, medycyną katastrof, medycyną konfliktów zbrojnych, ratownictwem i ewakuacją oraz z medycyną sportową. Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Dodatkowo duży walor przygotowanych zajęć stanowią bardzo liczne zajęcia prowadzone w formie warsztatów praktycznych, które będą się odbywały w: bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, kopalni Kowary, Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Absolwenci studiów podyplomowych „Medycyna ekstremalna i medycyna podróży” uzyskają umiejętności umożliwiające między innymi świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność
w warunkach ekstremalnych obejmujących m. in.: działalność w wysokich górach, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawianie sportu.

Po zakończeniu kształcenia Absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.

Czas trwania studiów
2 semestry – 228 godzin

Tryb studiów
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) lub jednodniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Zajęcia warsztatowe będą realizowane w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą realizację zajęć praktycznych określonych programem studiów podyplomowych m.in. w: bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach, kopalni Kowary, Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju.

W ramach zajęć prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:
– medycyną nurkową
– medycyną wysokogórską
– medycyną pustynną i polarną
– medycyną tropikalną i medycyną podróży
– medycyną ekspedycyjną
– medycyną katastrof
– medycyną konfliktów zbrojnych
– ratownictwem i ewakuacją
– oraz z medycyną sportową.

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Forma zaliczenia
1. Egzamin Praktyczny – Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (ang. OSCE – Objective Structured Clinical Examination), zorganizowany w postaci pięciu stacji z określonym zadaniem do wykonania (stacje ze standaryzowanym pacjentem, materiałem klinicznym, personelem dodatkowym, fantomem.

2. Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może uzyskać jeden punkt.

Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
8 500 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 4 250 PLN za semestr


Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót