MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna ekstremalna i medycyna podróży  

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży


Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.
Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju.  Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących  aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Studia podyplomowe „Medycyna ekstremalna i medycyna podróży” są jedynymi studiami podyplomowymi w Polsce obejmującymi tematykę medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Przygotowany program studiów wzorowany jest na programach opracowanych przez Wilderness  Medicine Society. Program ten stanowi unikatowy w skali Polski, a także w tej części Europy cykl wykładów i zajęć praktycznych.
Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa  Medycyny i Ratownictwa Górskiego oraz patronat Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Czas trwania:
2 semestry – 232 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie jedno i dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji.


Opis programu:
W ramach zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim uczestnicy poznają podstawy wiedzy związane z:

  – Medycyną nurkową
  – Medycyną wysokogórską
  – Medycyną pustynną i polarną
  – Medycyną tropikalną i medycyną podróży
  – Medycyną ekspedycyjną
  – Medycyną katastrof
  – Medycyną konfliktów zbrojnych
  – Ratownictwem i ewakuacją
  – Medycyną sportową


Jak wyglądają studia ? Przekonaj się sam ! Kliknij poniżej aby obejrzeć film zrealizowany podczas trwania zajęć.


Profil absolwenta:
Tematyka studiów adresowana jest przede wszystkim do  lekarzy, a także osób z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej I stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające na świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność  w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu.

Po zakończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.


Czas trwania studiów:
2 semestry – 232 godzin


Tryb studiów:
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) lub jednodniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
Zajęcia warsztatowe będą realizowane w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą realizację zajęć praktycznych określonych programem studiów podyplomowych m.in. w: kopalni Kowary, Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.


Forma zaliczenia:
1. Egzamin Praktyczny – Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (ang. OSCE – Objective Structured Clinical Examination), zorganizowany w postaci pięciu stacji z określonym zadaniem do wykonania (stacje ze standaryzowanym pacjentem, materiałem klinicznym, personelem dodatkowym, fantomem.
2. Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie uczestnik może uzyskać jeden punkt.
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


Limit przyjęć:
30 – 60 osób


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
9000 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 4 500PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót