Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Klaudia Proniewska


Charakterystyka kierunku

Kierunek studiów „Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym” jest innowacyjnym programem edukacyjnym, który łączy zaawansowaną technologię, medycynę i etykę w jedną, zintegrowaną całość. Program ten składa się z trzech głównych modułów, obejmujących łącznie 160 godzin dydaktycznych i dających 30 punktów ECTS.

Moduł I koncentruje się na trójwymiarowym obrazowaniu w medycynie. Uczestnicy uczą się zarządzania medycznymi danymi źródłowymi, od ich standaryzacji przez pseudoanonimizacje aż po integrację danych z różnych źródeł. Obejmuje tworzenie modeli anatomicznych i biologicznych 3D, które wymagają zbierania danych, segmentacji, rekonstrukcji 3D oraz ich weryfikacji i walidacji. Dodatkowo, moduł ten skupia się na projektowaniu i wdrażaniu aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz innych technologiach immersyjnych, używanych do poprawy praktyk medycznych. Zajęcia dotyczą także projektowania leków przy użyciu modeli molekularnych 3D oraz zastosowania nanotechnologii w medycynie.

Moduł II koncentruje się na zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) i języka programowania Python w medycynie. Uczestnicy uczą się analizować dane medyczne, tworzyć modele predykcyjne, automatyzować procesy i tworzyć aplikacje medyczne. Ten moduł obejmuje także nauczanie o zastosowaniu AI do poprawy diagnozy, prognozowania, personalizacji leczenia i efektywności opieki zdrowotnej. Program zapewnia podstawową wiedzę na temat AI, w tym uczenia maszynowego oraz uczy programowania sieci neuronowych. Ponadto, porusza kwestie etyki i norm moralnych związanych z wykorzystaniem technologii AI w medycynie.

Moduł III skupia się na własności intelektualnej, wytycznych, cyfrowych bliźniakach i przyszłych trendach w dziedzinie nauki i edukacji. Ten moduł obejmuje funkcjonalne obrazowanie stosowane w diagnostyce klinicznej, na przykładzie obrazowania Serca i uczy, jak wykorzystać modele matematyczne do rekonstrukcji w medycynie. Uczestnicy uczą się także o wykorzystaniu technologii ICT/IT, w tym ML/AI, w medycynie, z diabetologią jako studium przypadku.

Studia oferują wszechstronne podejście do wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, łącząc praktyczną wiedzę technologiczną z etyką, prawem i najnowszymi trendami w dziedzinie zdrowia. Uczestnicy zdobywają umiejętności analityczne, techniczne i etyczne, które są niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie medycyny cyfrowej.Program


 

Program dwu semestralnych studiów realizowany w wymiarze 160 godzin dydaktycznych (30 pkt ECTS), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze 32 godz. dydaktycznych oraz zajęcia praktyczne (warsztaty) w wymiarze 128 godzin.

 

Do pobrania- Program studiów

 

Standaryzacja analizy medycznych danych Źródłowych Tworzenie i optymalizacja modeli 3D
13
Tworzenie i optymalizacja modeli 3D
10
Tworzenie aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości, technologie immersyjne na potrzeby medyczne
16
Nanotechnologia w medycynie z elementami wizualizacji 3D
16
Rejestrowanie obrazu medycznego 3D i jego analiza
10
Zaawansowane obrazowanie 3D na przykładzie atlasu anatomii mózgu
14
Wykorzystanie środowiska Python w medycynie
14
Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie z użyciem języka Python oraz bezpieczeństwo danych
31
Etyka Sztucznej Inteligencji i Metaverse
8
Funkcjonalne obrazowanie zastosowane w diagnostyce klinicznej
14
Telemedycyna na przykładzie diabetologii
14


Koncepcja kształcenia

Program studiów podyplomowych ” Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym ” stanowi kompleksowe podejście do edukacji w dziedzinie łączącej medycynę z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Rozpoczynając od podstaw medycznych i technologicznych, program oferuje wiedzę na temat zaawansowanych technologii wykorzystywanych w medycynie, takich jak obrazowanie 3D, funkcjonalne obrazowanie, telemetria, czy sztuczna inteligencja. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie tej wiedzy poprzez warsztaty i zajęcia praktyczne, co pozwala na bezpośrednie doświadczenie w pracy z nowoczesnymi urządzeniami medycznymi i technologiami.

Ważnym aspektem programu jest również zrozumienie etycznych i prawnych wyzwań związanych z nowymi technologiami w medycynie. Program integruje teoretyczną wiedzę z praktyką, dając uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Podkreślana jest też rola międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń, co pozwala uczestnikom na zapoznanie się z globalnymi trendami i praktykami.

Interdyscyplinarne podejście programu łączy elementy inżynierii, informatyki i biologii z medycyną, co jest kluczowe dla zrozumienia i rozwiązywania współczesnych wyzwań w tej dziedzinie. Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności technologiczne, które są niezbędne w dynamicznie rozwijającej się branży medycznej.

Absolwenci programu mają dostęp do sieci kontaktów zawodowych oraz wsparcie w rozwoju kariery zawodowej, co otwiera przed nimi wiele możliwości w sektorze medycznym i technologicznym. Ten innowacyjny program kształcenia stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nowych technologii w medycynie, przygotowując absolwentów do pracy w tej dziedzinie.Cele kształcenia

Studia podyplomowe „Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym” mają za zadanie przygotować uczestników do wykorzystywania zaawansowanych technologii w środowisku medycznym. Program koncentruje się na zrozumieniu i stosowaniu standardów w analizie danych medycznych, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania informacji w kontekście klinicznym. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat standaryzacji, pseudonimizacji i integracji danych medycznych. Studia obejmują tworzenie trójwymiarowych modeli, począwszy od analizy danych, przez segmentację, rekonstrukcję 3D, aż po weryfikację i walidację modeli. To ważny element medycyny wspomaganej komputerowo, który pozwala na lepsze zrozumienie struktur anatomicznych biologicznych i chorób. Program nauczy uczestników, jak projektować i implementować aplikacje w rozszerzonej rzeczywistości i technologiach immersyjnych dla celów medycznych.

To obejmuje od definiowania problemu medycznego, przez projektowanie interfejsu użytkownika, po wdrożenie i ciągłe ulepszanie aplikacji. Nanotechnologia i zaawansowane techniki obrazowania 3D, takie jak tworzenie atlasów anatomicznych mózgu, są kolejnym ważnym elementem kursu. Te technologie są niezbędne w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu pacjentów. Kluczową częścią programu jest wykorzystanie Pythona do analizy danych medycznych, tworzenia modeli predykcyjnych, automatyzacji procesów i tworzenia aplikacji medycznych. Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat programowania w Pythonie, które są coraz bardziej poszukiwane w branży medycznej. Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, w tym uczenie maszynowe i wiedza na temat programowania sieci neuronowych, stanowi istotny element programu. Uczestnicy nauczą się, jak stosować AI w diagnozowaniu, prognozowaniu, personalizacji leczenia.

Program zwraca również uwagę na etykę i odpowiedzialność w wykorzystaniu AI i technologii w medycynie. Uczestnicy dowiedzą się o zasadach i normach moralnych związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem AI, co obejmuje kwestie etyczne, bezpieczeństwo danych i odpowiedzialne stosowanie technologii. Telemedycyna, ze szczególnym uwzględnieniem diabetologii, ukazuje, jak technologia zmienia praktykę kliniczną. Kurs przedstawia rozwój telemedycyny, pokazując jej zastosowanie w codziennej praktyce medycznej. Na koniec, program skupia się na własności intelektualnej, wdrażaniu wytycznych medycznych, bliźniakach cyfrowych i przyszłych trendach w medycynie i technologii. Uczestnicy poznają kwestie związane z prawami autorskimi, patentami oraz etyką w kontekście badań i praktyk klinicznych. W programie omówione są również funkcjonalne metody obrazowania stosowane w diagnostyce klinicznej, na przykładzie obrazowania serca. Program zapewnia wiedzę na temat wykorzystania modeli matematycznych do rekonstrukcji obrazów medycznych, od zbierania i przetwarzania danych, przez obrazowanie odwrotne, analizę funkcjonalną, aż po interpretację i dokumentację wyników. To wszystko ma kluczowe znaczenie dla dokładnej diagnozy i monitorowania pacjentów. Całość programu jest zaprojektowana tak, aby nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną, ale również rozwijać praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w dynamicznie rozwijającym się świecie nowoczesnych technologii stosowanych w medycynie. Przygotowuje to uczestników do innowacji i efektywnego wykorzystania technologii przyszłości w kontekście klinicznym, czyniąc ich cennymi specjalistami w dziedzinie medycyny i technologii zdrowotnych.Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w studiach

Studia są przeznaczone dla osób posługujących się w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu komunikatywnym z uwagi na fakt, część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim bez udziału tłumacza. Część materiałów zostanie również udostępniona jedynie w języku angielskim.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być jedynie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w studiach podyplomowych,
 2. są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach,
 3. są osobami zatrudnionymi w sektorze biomedycznym, co oznacza, że są:
  • pracownikami podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  • osobami wykonującymi zawód medyczny lub
  • osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, niezależnie od formy zatrudnienia lub
  • pracownikami uczelni wyższych o profilu biomedycznym lub
  • pracownikami administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
 4. są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok, a ponadto
 5. są osobami, które zostały zrekrutowane przez organizatora studiów w oparciu o niniejszy regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/technol_przysz_pod_PC/
Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie od 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00 do 31 maja 2024 roku godz. 12:00 .

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe „Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym”

Wzór Umowy o warunkach realizacji studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych w całości ze źródeł zewnętrznych przez Agencję Badań Medycznych


Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zobacz pdf, późniejsze zmiany zobacz pdf

Terminy sesji

05-06.10.2024 → Zajęcia stacjonarne

19-20.10.2024 → Zajęcia zdalne

09-10.11.2024 → Zajęcia stacjonarne dla grupy A

23-24.11.2024 → Zajęcia zdalne

07-08.12.2024 → Zajęcia stacjonarne dla grupy A

11-12.01.2025 → Zajęcia stacjonarne dla grupy B

18-19.01.2025 → Zajęcia zdalne

08-09.02.2025 → Zajęcia stacjonarne dla grupy B

22-23.02.2025 → Zajęcia zdalne

08-09.03.2025 → Zajęcia stacjonarne dla grupy C

22-23.03.2025 → Zajęcia zdalne

05-06.04 2025 → Zajęcia stacjonarne dla grupy C

26-27.04.2025 → Zajęcia stacjonarne

10-11.05.2025 → Zajęcia zdalne

24-25.05.2025 → Zajęcia stacjonarne

*Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w czasie trwania roku akademickiego.


Warunki zaliczenia studiów

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych programem studiów podyplomowych. Studia są podzielone na trzy moduły, składające się z różnej liczby przedmiotów. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem, które może przyjąć formę testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, bądź projektu, w ramach którego należy uzyskać minimum 60% możliwych do zdobycia punktów. W trakcie studiów uczestnik ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty zawarte w programie studiów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia całych studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, przy czym szczegółowe kryteria zaliczenia poszczególnych przedmiotów określone są w sylabusach. Zaliczenie studiów wymaga zaliczenia wszystkich modułów, a ostateczna ocena studiów stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych modułów.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniają do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ocena końcowa z całego toku studiów wystawiana jest na podstawie liczby punktów (średnia arytmetyczna) uzyskanych z poszczególnych przedmiotów według następującej skali:

93 – 100 bdb (5.0)
85 – 92 db plus (4.5)
77 – 84 db (4.0)
69 – 76 dst plus (3.5)
60 – 68 dst (3.0)
0 – 59 ndst (2.0)
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych, Projekt nr 2023/ABM/06/00004

"Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji"
DOFINANSOWANIE: 4 351 254,64 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 351 254,64 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2024 – 31.12.2027


Powrót