MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Studia adresowane są przede wszystkim do lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym lub  psychologicznym, a także osób z wyższym wykształceniem kierunkowym takim jak: socjologia, praca socjalna, fizjoterapia, dietetyka, teologia, pedagogika.

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu  onkologii oraz psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa. Będą posiadali wiedzę m. in. na temat: bio-psycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, zasad stosowania terapii skojarzonych, algorytmów postępowania diagnostyczno – leczniczego w najczęstszych chorobach nowotworowych, a także opieki paliatywnej, leczenia bólu, pomocy chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta. Poznają kluczowe zagadnienia psychoonkologii i ich znaczenie dla personelu, pacjenta i jego rodzin m. in.: koncepcje psychosomatyczne i ich implikacje dla procesu zdrowienia z choroby somatycznej, osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne czynniki ryzyka chorób onkologicznych, zasady przeprowadzania diagnozy psychoonkologicznej u chorych dzieci i dorosłych, mechanizmy i procesy psychologiczne zachodzące w rodzinie chorego w ujęciu systemowym, zasady funkcjonowania grup wsparcia.

Innowacyjność studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” związana jest z komplementarnym realizowaniem programu kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego w warunkach klinicznych w czasie praktyk. Studia mają charakter doskonalący – umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

 

Tematyka studiów „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” adresowana jest przede wszystkim do lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym, a także osób z wyższym wykształceniem kierunkowym takim jak: socjologia, praca socjalna, fizjoterapia, dietetyka, teologia, pedagogika.

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa. Będą posiadali wiedzę m. in. na temat: bio-psycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, zasad stosowania terapii skojarzonych, algorytmów postępowania diagnostyczno – leczniczego w najczęstszych chorobach nowotworowych, a także opieki paliatywnej, leczenia bólu, pomocy chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta. Poznają kluczowe zagadnienia psychoonkologii i ich znaczenie dla personelu, pacjenta i jego rodzin m. in.: koncepcje psychosomatyczne i ich implikacje dla procesu zdrowienia z choroby somatycznej, osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne czynniki ryzyka chorób onkologicznych, zasady przeprowadzania diagnozy psychoonkologicznej u chorych dzieci i dorosłych, mechanizmy i procesy psychologiczne zachodzące w rodzinie chorego w ujęciu systemowym, zasady funkcjonowania grup wsparcia.

Innowacyjność studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” związana jest z komplementarnym realizowaniem programu kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego w warunkach klinicznych w czasie praktyk. Studia mają charakter doskonalący – umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.

Czas trwania studiów
2 semestry – 200 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (9 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Praktyki kliniczne realizowane są w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00) w wymiarze 41 godzin dydaktycznych. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: tematyki biopsychospołecznych aspektów choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w procesie leczenia onkologicznego, metody diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej, a także zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz pomocą chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia, opisu trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zasobów wspierających w procesie leczenia) oraz planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfikowanych psychoonkologów, umożliwią rozwijanie umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną. W trakcie praktyk Słuchacze w warunkach klinicznych, pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, osobiście podejmą kontakt z osobą chorą onkologicznie i/lub członkiem jej rodziny, będą ćwiczyć zawodowe umiejętności diagnostyczno-interwencyjne.

Studia podyplomowe „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” prowadzone są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Studia są realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii Unicorn.

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu tj. uzyskanie co najmniej 6 punktów z każdego modułu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej”

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
5800 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 2900 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót