MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

Psychoonkologia w praktyce klinicznej


Tematyka studiów „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” adresowana jest przede wszystkim do lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym, a także osób z wyższym wykształceniem kierunkowym takim jak: socjologia, praca socjalna, fizjoterapia, dietetyka, teologia, pedagogika.
Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędną w pracy psychoonkologa. Będą posiadali wiedzę m. in. na temat: bio-psycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, zasad stosowania terapii skojarzonych, algorytmów postępowania diagnostyczno – leczniczego w najczęstszych chorobach nowotworowych, a także opieki paliatywnej, leczenia bólu, pomocy chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta. Poznają kluczowe zagadnienia psychoonkologii i ich znaczenie dla personelu, pacjenta i jego rodzin m. in.: koncepcje psychosomatyczne i ich implikacje dla procesu zdrowienia z choroby somatycznej, osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne czynniki ryzyka chorób onkologicznych, zasady przeprowadzania diagnozy psychoonkologicznej u chorych dzieci i dorosłych, mechanizmy i procesy psychologiczne zachodzące w rodzinie chorego w ujęciu systemowym, zasady funkcjonowania grup wsparcia.
Studia mają charakter doskonalący – umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.


Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


Czas trwania studiów:
2 semestry – 200 godzin dydak.


Tryb studiów:
Zajęcia (9 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
W trakcie roku akademickiego przewidziane są obowiązkowe praktyki kliniczne w wymiarze 41 godzin dydaktycznych – od poniedziałku do piątku, termin uzgadniany indywidualnie.


Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa.
Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: tematyki biopsychospołecznych aspektów choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w procesie leczenia onkologicznego, metody diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej, a także zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz pomocą chorym w okresie terminalnym oraz rodzinie w sytuacji śmierci pacjenta.
Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia, opisu trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zasobów wspierających w procesie leczenia) oraz planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfikowanych psychoonkologów, umożliwią rozwijanie umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną. W trakcie praktyk uczestnicy w warunkach klinicznych, pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, osobiście podejmą kontakt z osobą chorą onkologicznie i/lub członkiem jej rodziny, będą ćwiczyć zawodowe umiejętności diagnostyczno-interwencyjne.


Studia podyplomowe „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” prowadzone są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Studia są realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii Unicorn.


Forma zaliczenia
Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej”


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025
6 500 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 3250 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


W programie studiów podyplomowych przewidziane są zajęcia, w ramach których uczestnicy studiów mogą mieć kontakt z osobami małoletnimi. Uczestnicy studiów, którzy na miejsce realizacji praktyk klinicznych wybiorą Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie lub Unicorn, w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich aby zostać dopuszczonym do udziału w ww. zajęciach będą musieli spełnić warunki Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2024 roku.

Klauzula informacyjna dla osoby zatrudnionej lub dopuszczonej do zadań związanych z działalnością podlegającą ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.


Powrót