Edukacja medyczna w erze cyfrowej

Kierownik studiów: dr Grzegorza Cebula, prof. UJ


Charakterystyka kierunku

Idea edukacji skoncentrowanej na studencie, w ostatnich dwóch dekadach, przebojem wdarła się w mury uczelni medycznych i doprowadziła do przełomowych zmian w sposobie prowadzenia dydaktyki. Istotnym elementem tych zmian jest pojawienie się nowego typu nauczyciela, który jak napisał profesor R.M. Harden, powinien być osobą wspierającą proces uczenia się studenta, posiadać umiejętność prowadzenia oceny jego postępów różnymi metodami, przygotowywania materiałów dydaktycznych, planowania i realizacji dobrych, ciekawych, ułatwiających proces uczenia się zajęć i na końcu, ale najpewniej najistotniejsze, być dla studentów wzorem do naśladowania w ich przyszłej pracy.

Posiadanie tak rozległych kompetencji wymaga zdobywania wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie medycyny, ale także z zakresu dydaktyki. Odpowiedzią na te potrzeby są zaprojektowane w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum studia podyplomowe „Edukacja medyczna w erze cyfrowej”.

W trakcie realizacji programu studiów uczestnicy zapoznają się z metodami prowadzenia zajęć opartymi o symulację, narzędziami wspierającymi proces uczenia się oraz umożliwiającymi ocenę postępów studentów.Program


 

Program dwu semestralnych studiów realizowany w wymiarze 160 godzin dydaktycznych (30 pkt ECTS), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze 18 godz. dydaktycznych oraz zajęcia praktyczne (warsztaty) w wymiarze 142 godzin.

 

Do pobrania- Program studiów

 

Nowości w edukacji realizowanej w centrum symulacji medycznej
32
Symulacja medyczna
34
Umiejętności poznawcze i społeczne kształcenie w centrum symulacji medycznej
40
Środowisko wygenerowane cyfrowo innowacyjne podejście do symulacji medycznej
22
Nowoczesne metody przygotowania egzaminów
32


Koncepcja kształcenia

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia związane ze współczesnym spojrzeniem na teorie nauczania i uczenia się w tym roli refleksji i oceny kształtującej.

Dwa duże bloki tematyczne poświęcone są wykorzystaniu w procesie uczenia się zarówno umiejętności technicznych jak i poznawczych i społecznych metod symulacji w tym pacjentów symulowanych.

Duży oddzielny blok programu będzie poświęcony procesowi oceniania postępów studentów. W jego ramach pojawi się tematyka związana z oceną wiedzy w oparciu o nowoczesne metody przygotowania egzaminów oraz oceny umiejętności i kompetencji, wykorzystanie symulacji medycznej (Obiektywne Strukturyzowane Egzaminy Kliniczne).Cele kształcenia

Celem autorskiego programu studiów podyplomowych „Edukacja medyczna w erze cyfrowej” jest poprawa efektywności działań edukacyjnych kadr medycznych zaangażowanych w proces uczenia studentów kierunków medycznych realizowanych metodą symulacji medycznej oraz nabycie umiejętności organizacji i przygotowywania egzaminów praktycznych i testowych.Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Studia są przeznaczone dla osób posługujących się w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu komunikatywnym z uwagi na fakt, część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim bez udziału tłumacza. Część materiałów zostanie również udostępniona jedynie w języku angielskim.

 1. są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w studiach podyplomowych,
 2. są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach,
 3. są osobami zatrudnionymi w sektorze biomedycznym, co oznacza, że są:
  • pracownikami podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  • osobami wykonującymi zawód medyczny lub
  • osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, niezależnie od formy zatrudnienia lub
  • pracownikami uczelni wyższych o profilu biomedycznym lub
  • pracownikami administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
 4. są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok, a ponadto
 5. są osobami, które zostały zrekrutowane przez organizatora studiów w oparciu o niniejszy regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/eduk_med_era_cyfr_pod_PC/
Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie od 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00 do 31 maja 2024 roku godz. 12:00 .

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe „Edukacja medyczna w erze cyfrowej”

Wzór Umowy o warunkach realizacji studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych w całości ze źródeł zewnętrznych przez Agencję Badań Medycznych


Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zobacz pdf, późniejsze zmiany zobacz pdf

Terminy sesji

19-20.10.2024 → Zajęcia zdalne

16-17.11.2024 → Zajęcia stacjonarne

14-15.12.2024 → Zajęcia zdalne

18-19.01.2025 → Zajęcia stacjonarne

15-16.03.2025 → Zajęcia stacjonarne

12-13.04.2025 → Zajęcia stacjonarne

10-11.05.2025 → Zajęcia zdalne

07-08.06.2025 → Zajęcia stacjonarne

*Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w czasie trwania roku akademickiego.


Warunki zaliczenia studiów

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych programem studiów podyplomowych. W trakcie trwania studiów uczestnik zobowiązany jest: 1. Uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie wszystkich przedmiotów warunkuje dopuszczenie uczestnika do egzaminu końcowego (szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów zostały określone w sylabusach) 2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego z zakresu materiału prezentowanego podczas trwania studiów.

Egzamin końcowy obejmuje test typu prawda/fałsz oraz ocenę kompletności przygotowanego w trakcie zajęć portfolio uczestnika studiów.

Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z całego testu.

Portfolio powinno zawierać następujące elementy:

 • karta oceny uczenia umiejętności metodą 4 kroków
 • symulowany scenariusz kliniczny
 • scenariusz dla pacjenta standaryzowanego
 • karta oceny symulowanego scenariusza klinicznego i debriefingu 2x
 • 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru z czterema dystraktorami
 • opis stacji egzaminu OSCE wraz z kartą kontrolną
 • przypadek wirtualnego pacjenta opracowany w programie Casus
 • kartę oceny debriefingu realizowanego przez uczestnika kursu w oparciu o model DASH
 • plan dalszego rozwoju w zakresie opanowanych na studiach kompetencji

 

Termin egzaminu określa harmonogram studiów.

Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz egzaminu końcowego uprawniają do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ocena końcowa z całego toku studiów wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen z całego toku studiów z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych, Projekt nr 2023/ABM/06/00004

"Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji"
DOFINANSOWANIE: 4 351 254,64 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 351 254,64 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2024 – 31.12.2027


Powrót