Biofarmacja obliczeniowa

Kierownik studiów podyplomowych: Dr Bartosz Lisowski


Charakterystyka kierunku

Studia podyplomowe Biofarmacja obliczeniowa skierowane są przede wszystkim do farmaceutów, biochemików, biotechnologów, bioinformatyków oraz osób z wykształceniem medycznym lub matematyczno-przyrodniczym, pracujących w sektorze biomedycznym.

Kierunek przygotowuje do projektowania leków i kandydatów na leki w oparciu o metody modelowania poprzez realizację przedmiotów dotyczących podstaw programowania w językach Python i R, wykorzystywania środowisk programistycznych oraz zastosowania uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie danych, matematycznego opisu układów dynamicznych, metod numerycznych i statystycznej analizy danych, a także modelowania farmakokinetycznego opartego o fizjologię, molekularnych i fizjologicznych podstaw tych metod dla ksenobiotyków, a także analizy i przewidywania kinetyki i farmakodynamiki leków i kandydatów na leki.Program


 

Program dwu semestralnych studiów realizowany w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (30 pkt ECTS), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze 30 godz. dydaktycznych oraz zajęcia praktyczne (warsztaty) w wymiarze 150 godzin.

 

Do pobrania Program studiów

 

Podstawy programowania w językach Python i R
15
Matematyczny opis układów dynamicznych
15
Metody numeryczne i statystyczna analiza danych
10
Zastosowanie sztucznej inteligencji w projektowaniu i rozwoju leków oraz bezpieczeństwo danych
30
Wykorzystywanie środowisk programistycznych Python i R w projektowaniu i rozwoju leków
40
Modelowanie farmakokinetyczne
20
Molekularne i fizjologiczne podstawy procesów ADME dla ksenobiotyków
10
Analiza i przewidywanie kinetyki leków i kandydatów na leki, ekstrapolacja in vitro - in vivo
20
Analiza i przewidywanie farmakodynamiki leków i kandydatów na leki
20
Analiza i przewidywanie farmakodynamiki leków i kandydatów na leki
20


Koncepcja kształcenia

Uczestniczki i uczestnicy studiów zapoznają się z wybranymi narzędziami (informatycznymi, numerycznymi, matematycznymi, statystycznymi), technikami modelowania empirycznego i mechanistycznego w kontekście biofarmacji oraz ich zastosowaniami w różnych obszarach nauk biomedycznych i związanych z nimi gałęziach przemysłu.

Zakres tematyczny studiów obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, umożliwiające poznanie popularnych i użytecznych narzędzi, jak i zaawansowane treści rozszerzające, umożliwiające zastosowanie tych narzędzi i modelowania w co-dziennej pracy nad projektowaniem i rozwijaniem leków, w modelowaniu farmakokinetycznym i farmakodynamicznym opartym na fizjologii oraz w pracy z ksenobiotykami.

Proces prowadzący do uzyskania kolejnych efektów obejmuje syntetyczne wprowadzenie w tematykę technik i narzędzi modelowania, modelowania empirycznego i mechanistycznego, po którym następują praktyczne ćwiczenia, utrwalające wprowadzone treści, rozszerzające je i łączące w spójną całość.Cele kształcenia

Absolwentki i absolwenci kierunku dysponują praktyczną znajomością technik i narzędzi modelowania matematycznego i potrafią zastosować je w pracy z lekiem i kandydatem na lek, w analizie danych, w modelowaniu farmakokinetycznym i farmakodynamicznym opartym o fizjologię czy dowolnym zagadnieniu z zakresu biologii systemów czy obliczeniowej farmakologii systemów.Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być jedynie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w studiach podyplomowych,
 2. są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w studiach,
 3. są osobami zatrudnionymi w sektorze biomedycznym, co oznacza, że są:
  • pracownikami podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
  • osobami wykonującymi zawód medyczny lub
  • osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach o profilu farmaceutycznym, wyrobów medycznych, rozwiązań IT dla sektora ochrony zdrowia, badań klinicznych, biotechnologicznym, niezależnie od formy zatrudnienia lub
  • pracownikami uczelni wyższych o profilu biomedycznym lub
  • pracownikami administracji systemu ochrony zdrowia i obszaru zdrowia publicznego, z wyłączeniem pracowników Agencji Badań Medycznych;
 4. są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok, a ponadto
 5. są osobami, które zostały zrekrutowane przez organizatora studiów w oparciu o niniejszy regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

Rekrutacja prowadzona jest przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/biofarm_oblicz_pod_PC/
Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie od 22 kwietnia 2024 roku godz. 12:00 do 31 maja 2024 roku godz. 12:00 .

  Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe „Biofarmacja obliczeniowa”

Wzór Umowy o warunkach realizacji studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanych w całości ze źródeł zewnętrznych przez Agencję Badań Medycznych


Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim zobacz pdf, późniejsze zmiany zobacz pdf

Terminy sesji

05-06.10.2024 → Zajęcia stacjonarne

19-20.10.2024 → Zajęcia zdalne

16 -17.11.2024 → Zajęcia zdalne

30-31.11.2024 → Zajęcia zdalne

14-15.12.2024 → Zajęcia zdalne

11-12.01.2025 → Zajęcia zdalne

08-09.02.2025 → Zajęcia stacjonarne

08-09.03.2025 → Zajęcia stacjonarne

22-23.03.2025 → Zajęcia zdalne

05-06.04.2025 → Zajęcia zdalne

26-27.04.2025 → Zajęcia zdalne

17-18.05.2025 → Zajęcia zdalne

05-1.06.2025 → Zajęcia stacjonarne

*Organizator studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w czasie trwania roku akademickiego.


Warunki zaliczenia studiów

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych programem studiów podyplomowych. Studia składają się z trzech modułów, tworzonych przez różną liczbę przedmiotów. Każdy przedmiot kończy się testem (pytania zamknięte i otwarte, zaliczenie zdalne), z którego należy uzyskać co najmniej 60% możliwych punktów. Po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotów, podczas zjazdu stacjonarnego, uczestniczki i uczestnicy studiów rozwiązują test problemowy, integrujący wiedzę i umiejętności uzyskane w toku realizacji treści przedmiotów (ocena pozytywna wymaga uzyskania przynajmniej 60% możliwych punktów). Ostateczna ocena z modułu wyliczana jest jako średnia ważona ocen z przedmiotów (50%) oraz testu problemowego (50%). Zaliczenie studiów wymaga zaliczenia wszystkich modułów, zaś ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną ocen z modułów.

Zaliczenie wszystkich modułów uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ocena końcowa z całego toku studiów jest średnią arytmetyczną ocen z modułów (możliwy zakres: 0-100), przy czym: 93 – 100 bdb (5.0) 85 – 92 db plus (4.5) 77 – 84 db (4.0) 69 – 76 dst plus (3.5) 60 – 68 dst (3.0) 0 – 59 ndst (2.0)
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych, Projekt nr 2023/ABM/06/00004

"Innowacje w edukacji i praktyce medycznej (InnoWMed) - Podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie edukacji, medycyny translacyjnej, technik obliczeniowych, technik wizualizacji 3D z elementami Sztucznej Inteligencji"
DOFINANSOWANIE: 4 351 254,64 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 351 254,64 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2024 – 31.12.2027


Powrót