MCKP CM > Studia podyplomowe > Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii


Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne szkolenie uczestników w zakresie znajomości szczegółowych zagadnień w psychoterapii i specyfiki psychoterapii wybranych zaburzeń zdrowia.
Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z położeniem bardzo dużego nacisku na aspekt praktyczny – umiejętność prowadzenia dialogu terapeutycznego i sesji psychoterapii grupowej oraz stosowania wybranych specjalistycznych technik psychoterapeutycznych.
Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu specyfiki leczenia zaburzeń psychicznych: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, psychoz, zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych a także stosowania psychoterapii w leczeniu dzieci i młodzieży, osób starszych i w przebiegu chorób i zaburzeń somatycznych. W czasie studiów prowadzone są seminaria warsztatowe zapoznające ze specjalistycznymi technikami psychoterapeutycznymi: hipnozą, technikami relaksacyjnymi, psychodramą, pantomimą, rysunkiem, muzykoterapią, choreoterapią i pracą z ciałem. Uczestnik pozna specyfikę leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych. Absolwent potrafi postawić hipotezy dotyczące etiologii oraz sformułować plan leczenia uwzględniający indywidualnie wybrane postępowanie terapeutyczne. Potrafi zastosować wybrane techniki psychoterapeutyczne oraz zaplanować i podjąć współpracę z innym specjalistą.
W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z psychoterapii grupowej, uczestnik zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych w grupie. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej w grupie oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjentów. Nabędzie umiejętność rozpoznawania procesów dynamiki grupowej oraz wykorzystania ich w leczeniu. Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii grupowej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędzie umiejętność wyboru prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej oraz umiejętność kwalifikowania pacjentów do podjęcia leczenia psychoterapią grupową. Udoskonali wcześniejsze umiejętności dot. psychoterapii indywidualnej.
Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w grupie.

Kierunki studiów „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” oraz „Podstawy psychoterapii” stanowią składową teoretycznoćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19 czerwca 2019 r. i nast. absolwenci mogą prowadzić psychoterapię pod superwizją z zastrzeżeniem spełnienia warunków uwzględnionych w/w rozporządzeniu.

Absolwent studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” spełnia wymogi art. 5. ust. 2-4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujące od 1.01.2024 (po spełnieniu dodatkowych wymogów dot. superwizji, terapii własnej i staży).


Czas trwania studiów
4 semestry – 315 godzin


Tryb studiów
Zajęcia (21 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.


Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych.


Forma zaliczenia
Egzamin teoretyczny w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% tj. 60 pkt. poprawnych odpowiedzi z testu składającego się ze 100 pytań. Egzamin praktyczny polegający na krótkiej – ok. 5 min. aktywnej symulacji sesji psychoterapeutycznej (psychoterapii grupowej). Do zaliczenia części praktycznej wymagane jest zaliczenie 4 ocenianych elementów na poziomie co najmniej 60% . Ocena końcowa obliczana jest, jako średnia ważona odsetka poprawnych odpowiedzi z obydwu części egzaminu (60% – część teoretyczna i 40% część praktyczna).


Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”.

Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025
12 000 złotych za dwa lata nauki- całość, płatne w ratach semestralnych (1 semestr 3 000 złotych).
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót