MCKP CM > Studia podyplomowe > Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Zapraszamy do podjęcia studiów z zakresu szczegółowych problemów psychoterapii. Studia te stanowią kontynuację studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” i przygotowują słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty.Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które atestowało program tego kształcenia.

Program studiów posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie znajomości szczegółowych zagadnień w psychoterapii i specyfiki psychoterapii wybranych zaburzeń zdrowia. W tym okresie lub w ciągu co najwyżej dwóch następnych lat, kandydat powinien spełnić dodatkowe warunki przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (przeprowadzić odpowiednią liczbę terapii pod kontrolą superwizora, uzyskać wiedzę o sobie i własnym funkcjonowaniu, odbyć staże w ośrodkach psychoterapeutycznych itp.). Uzyskanie umiejętności samodzielnego prowadzenia psychoterapii potwierdzane jest Certyfikatem, w wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją, złożoną z co najmniej dwóch superwizorów psychoterapii – samodzielnych pracowników naukowych.

Studia podyplomowe z zakresu „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowych zagadnienia psychoterapii” przygotowują słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które atestowało program tego kształcenia.

Czas trwania studiów
4 semestry – 300 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (20 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu specyfiki leczenia zaburzeń psychicznych: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, psychoz, zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych a także stosowania psychoterapii w leczeniu dzieci i młodzieży, osób starszych i w przebiegu chorób i zaburzeń somatycznych. W czasie studiów prowadzone są seminaria warsztatowe zapoznające ze specjalistycznymi technikami psychoterapeutycznymi: hipnozą, technikami relaksacyjnymi, psychodramą, pantomimą, rysunkiem, muzykoterapią, choreoterapią i pracą z ciałem. Słuchacz pozna specyfikę leczenia konkretnych zaburzeń. Potrafi postawić hipotezy dotyczące etiologii oraz sformułować plan leczenia uwzględniający indywidualnie wybrane postępowanie terapeutyczne. Potrafi zastosować wybrane techniki psychoterapeutyczne lub zaplanować i podjąć współpracę z innym specjalistą. W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z psychoterapii grupowej, słuchacz zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych w grupie. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej w grupie oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjentów. Nabędzie umiejętność rozpoznawania procesów dynamiki grupowej oraz wykorzystania ich w leczeniu. Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii grupowej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędzie umiejętność wyboru prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej oraz umiejętność kwalifikowania pacjentów do podjęcia leczenia psychoterapią grupową. Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w grupie. Ukończenie studiów podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” umożliwia ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/kursy/certyfikat.

Forma zaliczenia
Egzamin teoretyczny w formie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% tj. 60 pkt. poprawnych odpowiedzi z testu składającego się ze 100 pytań. Egzamin praktyczny polegający na krótkiej – ok. 5 min. aktywnej symulacji sesji psychoterapeutycznej (psychoterapii grupowej). Do zaliczenia części praktycznej wymagane jest zaliczenie 4 ocenianych elementów na poziomie co najmniej 60% . Ocena końcowa obliczana jest, jako średnia ważona odsetka poprawnych odpowiedzi z obydwu części egzaminu (60% – część teoretyczna i 40% część praktyczna).

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
9 300 złotych za dwa lata nauki- całość, płatne w ratach semestralnych (1 semestr 2 325 złotych).

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót