MCKP CM > Studia podyplomowe > Podstawy psychoterapii  

Podstawy psychoterapii

Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”. Kierunki studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” stanowią składową teoretyczno‐ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zapraszamy do podjęcia interesujących studiów w MCKP CM.

Studia podyplomowe „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” stanowią składową teoretyczno‐ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W toku dwuletniego kształcenia w zakresie podstaw psychoterapii słuchacze studiów podyplomowych powinni ponadto uczestniczyć w zgrupowaniu treningowo-dydaktycznym, umożliwiającym poznanie dynamiki małej grupy i własnego funkcjonowania w interakcjach społecznych. Zgrupowanie to organizowane jest w trybie odrębnym od studiów podyplomowych

Czas trwania studiów
4 semestry- 315 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (21 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych „Podstawy Psychoterapii” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy niezbędnej do stosowania w psychoterapii i leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów, a psychologicznej przez lekarzy). Wiedza przedstawiona na wykładach będzie pomocna w uzyskaniu umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowaniu diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowaniu w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej, oraz w analizie własnych doświadczeń klinicznych.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu m.in. podejścia psychoanalitycznego, podejścia poznawczego, podejścia behawioralnego, podejścia systemowego, podstaw medycyny i psychologii oraz teorii osobowości ilustrującymi różne sposoby rozumienia prawidłowego i patologicznego rozwoju osobowości, a także podstawowe techniki diagnozy osobowości.

Słuchacze poznają objawy najczęściej występujących chorób somatycznych wymagających konsultacji lekarskiej oraz objawy obserwowane w przebiegu zaburzeń psychicznych. Będą potrafili klasyfikować choroby psychiczne oraz zasady stawiania diagnozy lekarskiej wg obowiązujących systemów klasyfikacyjnych.

W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z dialogu terapeutycznego słuchacze zostaną zapoznani z zasadami oddziaływań psychospołecznych, poznają reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjenta. Poznają praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii indywidualnej, oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędą umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej, diagnozy relacji rodzinnej oraz zastosowania podstawowych systemowych technik terapeutycznych w pracy z rodziną.

Absolwenci studiów podyplomowych „Podstawy Psychoterapii” uzyskają specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów a psychologicznej przez lekarzy) oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.

Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”.

Forma zaliczeń
Zaliczenie po I roku studiów, potwierdzające podstawowe umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego, udowodnione w czasie ćwiczeń.
Zaliczenie to ma formę informacji udzielonej przez prowadzącego zajęcia, zawierającej ocenę uzyskanych umiejętności i wskazanie ewentualnych braków. Informacja ta przekazywana jest na arkuszu obserwacji prowadzonej w trakcie całego czasu trwania przedmiotu przez prowadzącego zajęcia.

Zaliczenie po II roku studiów z egzaminu końcowego z zakresu podstaw wiedzy o psychoterapii (test jednokrotnego wyboru); wykazanie umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego.
Część praktyczna polega na kilkuminutowej symulacji prowadzenia dialogu terapeutycznego z grupą uczestników, grających rolę pacjentów.

Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych Podstawy psychoterapii) wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu końcowego (część praktyczna plus część teoretyczna).

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii. Świadectwo to umożliwia dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych „Szczegółowe problemy psychoterapii.”

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
9 900 złotych za dwa lata nauki- całość, płatne w ratach semestralnych (1 semestr 2 475 złotych).

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót