MCKP CM > Studia podyplomowe > Podstawy psychoterapii  

Podstawy psychoterapii


Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne szkolenie uczestników w zakresie podstaw wiedzy o psychoterapii i umiejętności psychoterapeutycznych.
Położenie dużego nacisku na aspekt praktyczny – zdobycie umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego nadaje studiom unikalny charakter.
Studia obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: podejścia psychoanalitycznego, podejścia poznawczego i behawioralnego, podejścia systemowego i innych oraz podstaw medycyny dla psychologów oraz magistrów pedagogiki, resocjalizacji i socjologii i podstaw psychologii dla lekarzy oraz magistrów pielęgniarstwa a także zasad szkolenia i pracy psychoterapeuty oraz diagnozowania i kwalifikacji do psychoterapii.
W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z dialogu terapeutycznego, uczestnik zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji psychoterapeutycznej oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjenta. Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii indywidualnej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Ponadto zdobędzie umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej, diagnozy relacji rodzinnej oraz zastosowania elementarnych systemowych technik terapeutycznych w pracy z rodziną.


Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów, a psychologicznej przez lekarzy itd.) oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.
Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”. Kierunki studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” stanowią łącznie składową teoretyczno-ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19 czerwca 2019 r. i nast. absolwenci mogą prowadzić psychoterapię pod superwizją z zastrzeżeniem spełnienia warunków uwzględnionych w/w rozporządzeniu.

Absolwent studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” spełnia wymogi art. 5. ust. 2-4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obowiązujące od 1.01.2024 (po spełnieniu dodatkowych wymogów dot. superwizji, terapii własnej i staży).


Czas trwania studiów:
4 semestry- 315 godzin


Tryb studiów:
Zajęcia (21 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.


Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom podstaw wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu podstawowych umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych.
Uczestnicy poznają objawy najczęściej występujących chorób somatycznych wymagających konsultacji lekarskiej oraz objawy obserwowane w przebiegu zaburzeń psychicznych. Będą potrafili klasyfikować choroby psychiczne oraz zasady stawiania diagnozy lekarskiej wg obowiązujących systemów klasyfikacyjnych.


Forma zaliczeń:
Zaliczenie po I roku studiów, potwierdzające podstawowe umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego, udowodnione w czasie ćwiczeń.
Zaliczenie to ma formę informacji udzielonej przez prowadzącego zajęcia, zawierającej ocenę uzyskanych umiejętności i wskazanie ewentualnych braków. Informacja ta przekazywana jest na arkuszu obserwacji prowadzonej w trakcie całego czasu trwania przedmiotu przez prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie po II roku studiów z egzaminu końcowego z zakresu podstaw wiedzy o psychoterapii (test jednokrotnego wyboru); wykazanie umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego.
Część praktyczna polega na kilkuminutowej symulacji prowadzenia dialogu terapeutycznego z grupą uczestników, grających rolę pacjentów.
Ocena końcowa z całego toku studiów (ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych Podstawy psychoterapii) wystawiana jest na podstawie wyniku z egzaminu końcowego (część praktyczna plus część teoretyczna).


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii. Świadectwo to umożliwia dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii.”


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025
12 000 złotych za dwa lata nauki- całość, płatne w ratach semestralnych (1 semestr 3 000 złotych).
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót