MCKP CM > Studia podyplomowe > Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia  

Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia


partner programowy:
patronat medialny:

Cel studiów:
Celem II już edycji studiów jest nabycie przez uczestnika nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania aparaturą medyczną i instrumentarium chirurgicznym. Program studiów obejmuje metodykę organizacji pracy działów aparatury medycznej, zasady praktycznego przygotowywanie i realizacji procesu zakupowego aparatury medycznej, jej optymalną eksploatację wraz z organizacją procedur serwisowych.


Charakter studiów:
Studia mają charakter unikatowy i nowatorski, bowiem trudno na rynku edukacyjnym o szkolenia tak kompleksowo zajmujące się tą problematyką. Praktyczny, a nawet warsztatowy charakter zajęć przesądza o jego przydatności w codziennej działalności placówek medycznych. Dzięki nabytej wiedzy, absolwent uzyska kompetencje wspomagające zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, a także kompetencje do kierowania działami jednostki odpowiadającymi bezpośrednio za obszar aparatury medycznej.


Czas trwania i tryb studiów:
Dwa semestry, łącznie 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt. ECTS
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.


Przedmioty:

  – Modele zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia
  – Zakup aparatury medycznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne
  – Zarządzanie procesem eksploatacji aparatury medycznej
  – Radiologia i diagnostyka obrazowa oraz radioterapia onkologiczna -zarządzanie aparaturą medyczną
  – Aparatura medyczna w obszarze intensywnej terapii, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni
  – Wybrane rozwiązania innowacyjne w dziedzinie aparatury medycznej ćwiczenia


Profil absolwenta:
Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania działami aparatury medycznej w jednostkach opieki zdrowotnej lub w tych działach zatrudnionych, a także do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania aparaturą medyczną i instrumentarium chirurgicznym w ochronie zdrowia.
Absolwent studiów uzyska niezbędną wiedzę służącą zarządzaniu aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia. Będzie znał zasady racjonalnego podejmowania decyzji w procesie zakupu aparatury medycznej uwzględniając uwarunkowania potrzeb medycznych i możliwości ekonomicznych jednostki. Opanuje reguły rządzące efektywną eksploatacją aparatury medycznej. Zapozna się również z najnowszymi trendami rozwojowymi rynku technologii medycznych. W efekcie uzyska kompetencje wspomagające zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, a także kompetencje do kierowania działami jednostki odpowiadającymi bezpośrednio za obszar aparatury medycznej.


Praktyczny charakter studiów:
Uczestnicy studiów poznają od kulis wybrane obszary najnowocześniejszej wielospecjalistycznej placówki ochrony zdrowia w Polsce – Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, centralną sterylizatornię.
Jedna z dwudniowych sesji odbędzie się w siedzibie Fundacji Akademii Aesculap Polska w Nowym Tomyślu, podczas której uczestnicy zaznajomią się z linią produkcyjną instrumentarium chirurgicznego, a także z technologią jego regeneracji.
Uczestnicy studiów wezmą udział w warsztatach wykorzystujących technologie immersyjne stosowane w medycynie.
W trakcie zajęć przewidziane są również prezentacje przygotowane przez ekspertów związanych z wiodącymi producentami i dystrybutorami aparatury medycznej.


Forma zaliczenia:
Zaliczenie każdego przedmiotu.
Egzamin końcowy. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
8 000 zł / studia, płatne w ratach semestralnych po 4 000 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót