MCKP CM > Studia podyplomowe > Neurologopedia z elementami audiofonologii  

Neurologopedia z elementami audiofonologii


Trzysemestralne studia adresowane do logopedów
Studia w pełni przygotowują logopedów do wykonywania zawodu neurologopedy (kod: 229403), którego kompetencje (wiedza) i umiejętności (sprawności zawodowe) umożliwiają przeprowadzanie pełnej diagnozy zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego, wynikających ze zmian zachodzących w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Dodatkowo studia przygotowują do wykonywania pogłębionej diagnozy zaburzeń mowy o charakterze audiofonologicznym, tj. wynikających z problemów otolaryngologicznych, foniatrycznych, audiologicznych.
Zdobywane podczas studiów kompetencje i umiejętności neurologopedyczne i audiofonologiczne wynikają wprost ze Standardów postępowania logopedycznego (Grabias, Panasiuk, Woźniak 2015 r.) – uznanego w całej Polsce zestawu wzorcowych scenariuszy postępowania logopedycznego, w tym neurologopedycznego i audiofonologicznego. Ścisłe powiązanie efektów kształcenia studiów z treścią Standardów pozwoli absolwentom prowadzić diagnozę i terapię neurologopedyczną i/lub audiofonologiczną zaburzeń mowy związanych z: niewykształconą kompetencją językową, zaburzeniami sprawności realizacyjnych, rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych. Tym samym podczas studiów są przekazywane treści umożliwiające wykonywanie diagnoz i prowadzenie terapii neurologopedycznej noworodków i wcześniaków, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, dorosłych, osób w wieku senioralnym, starzejących się fizjologicznie i dementywnie oraz znajdujących się w stanie paliatywnym, dotkniętych chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym zaburzeniami psychicznymi oraz problemami otolaryngologicznymi, foniatrycznymi, audiologicznymi, tj. audiofonologicznymi.


Profil studiów jest zgodny z ogólnoeuropejskimi trendami wynikającymi z ustaleń IALP-u – Międzynarodowego Stowarzyszenia Logopedów i Foniatrów (International Associations of Logopedics and Phoniatrics) i CPLOL-u – Komitetu Stałej Łączności Ortofonistów/Logopedów Unii Europejskiej (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne), a dotyczącymi przede wszystkim: poszerzania obszaru poszukiwań badawczych i praktyki wykonywania zawodu o rejony wykraczające poza terapię dotyczącą tylko mówienia i rozumienia, włączania w refleksję neurologopedyczną komunikacji niewerbalnej i społecznych uwarunkowań zachowań językowych, w tym czynnika „jakości życia”. Stąd tak duży nacisk w programie studiów na tzw. neurologopedię przypadków ciężkich i treści stricte medyczne. By nadążyć za europejskimi standardami, studia oferują: transdyscyplinarne, homogeniczne ujęcie treści z zakresu audiologii, foniatrii i otolaryngologii, co pozwoliło utworzyć spójny blok audiofonologiczny, nowatorskie ujęcie problematyki gerontologopedycznej, m.in. poprzez zunifikowanie treści geriatrycznych z psychiatrycznymi, włączeniem do programu studiów, co znajduje odzwierciedlenie w efektach kształcenia, zupełnie nowych, obszernych zakresowo treści, tj. elementów neonatologopedii, logopedii paliatywnej oraz zagadnień mowy osób dotkniętych autyzmem, dużą liczbę godzin dydaktycznych z zakresu neuroobrazowania strukturalnego i czynnościowego, położenie zdecydowanie większego nacisku na treści praktyczne w zakresie zagadnień z patologicznej niepłynności mówienia.


Treści kształcenia zostały dobrane tak, aby wyposażyć uczestników w kompletną, pogłębioną wiedzę i rozległe umiejętności umożliwiające efektywne wykonywanie zawodu neurologopedy w placówkach służby zdrowia, placówkach edukacyjnych, w tym kształcenia specjalnego. Absolwent może również posługiwać się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.


Terminy i forma zajęć:
Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
Staż kliniczny realizowany jest od pn.-pt. w wybranym terminie w wymiarze 40 godz. dydaktycznych (5 dni).


Program: 370 godz. (wykłady 146 godz., seminarium 30 godz., ćwiczenia 154 godz., staż kliniczny 40 godz.)

  – Lingwistyczne podstawy neurologopedii
  – Neurologia
  – Zaburzenia zmysłu słuchu i równowagi, narządu głosu oraz połykania
  – Psychiatria i geriatria
  – Neurologopedia dziecięca i neonatologopedia
  – Neurologopedia osób dorosłych z gerontologopedią i elementami logopedii paliatywnej
  – Staż kliniczny
  – Seminarium dyplomowe


Profil Absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.:

  1. neurologii dziecięcej i osób dorosłych, geriatrii, psychiatrii dziecięcej i osób dorosłych, neonatologii, audiofonologii (otolaryngologii, foniatrii, westybulologii i audiologii, medycyny paliatywnej, onkologii), pozwalającą integrować zagadnienia logopedyczne z medycznymi zgodnie z najnowszą wiedzą neurologopedyczną i audiofonologiczną,
  2. mózgowej organizacji funkcji językowych oraz neurolingwistycznych i neuropsychologicznych podstaw rozumienia i produkcji mowy;
  3. obwodowych determinant rozwoju i zaburzeń mowy zgodnie z najnowszą wiedzą orofacjologopedyczną;
  4. zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podkorowego i psychogennego u dzieci i osób dorosłych;
  5. medycznych, neuropsychologicznych, neurolingwistycznych uwarunkowań diagnozy i terapii neurologopedycznej i audiofonologicznej;
  6. metodyki postępowania neurologopedycznego z uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakoterapii, założeń medycyny paliatywnej, neonatologii i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

Absolwent uzyska umiejętności m.in.:

  1. diagnozowania neurologopedycznego pacjentów w różnym wieku (niemowląt, dzieci, dorosłych,seniorów) z uszkodzeniami,dysfunkcjami,chorobami układu nerwowego, u których występują lub mogą wystąpić zaburzenia mowy;
  2. analizowania wyników badań specjalistycznych: neurologicznych, psychologicznych, audiofonologicznych, umożliwiających wyjaśnienie patomechanizmu zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami/dysfunkcjami/chorobami układu nerwowego;
  3. programowania terapii neurologopedycznej pacjentów z różnymi dysfunkcjami układu nerwowego i/lub chorobami o charakterze audiofonologicznym, u których występują zaburzenia mowy;
  4. efektywnego prowadzenia terapii neurologopedycznej i audiofonologicznej noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych z uszkodzeniami/dysfunkcjami/chorobami układu nerwowego i/lub chorobami o charakterze audiofonologicznym;
  5. współpracy z członkami specjalistycznych zespołów leczniczo-rehabilitacyjnych.


Forma zaliczenia:
Zaliczenie każdego przedmiotu w formie testu wielokrotnego wyboru oraz wykonanie zadań zlecanych przez prowadzących zajęcia.
Przedmioty kończą się zaliczeniem bez oceny. Zaliczenie wszystkich przedmiotów jest warunkiem koniecznym dopuszczającym uczestnika do egzaminu dyplomowego.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów, składającego się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego uprawniają do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025
7500 PLN / studia płatne w trzech ratach semestralnych po 2500 PLN

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót