MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna Górska  

Rekrutacja


REKRUTACJA
Limit dolny 35 Limit górny 40
Warunki kwalifikacji na studia:
1. Wymagania wstępne- dokumenty uprawniające do podjęcia studiów:
Dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim, dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne. *

* W przypadku wolnych miejsc- lub magisterskich na kierunku fizjoterapia. W przypadku ukończenia studiów wyższych na kierunkach innych niż wymienione o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje, po indywidualnym rozpatrzeniu aplikacji, kierownik studiów.

2. Wymagania wstępne- dodatkowe:
Ze względu na program studiów obejmujący wiele sesji praktycznych w warunkach górskich od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna oraz stan zdrowia umożliwiające intensywny wysiłek fizyczny oraz wielogodzinne przebywanie w warunkach ekstremalnych. Aktywny udział w zajęciach praktycznych jest warunkiem koniecznym do zaliczenia poszczególnych modułów i dopuszczenia słuchacza do egzaminu końcowego. Przed rozpoczęciem studiów każdy z aplikujących będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do intensywnego wysiłku fizycznego oraz oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi uczestniczenia w zajęciach praktycznych.
Wymagane dokumenty
1. Dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim, dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia.
2. Poświadczone przez pracownika MCKP CM oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do intensywnego wysiłku fizycznego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi uczestniczenia w zajęciach praktycznych. Oświadczenie do pobrania >>> .
Zasady rekrutacji:
1. Rekrutacja prowadzona przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – IRK – >>> bezpośredni link do systemu rekrutacji <<<

.
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.
4. Rekrutacja odbywa się po przedłożeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach wymienionych w wymaganiach wstępnych oraz podpisaniu oświadczeń wymienionych w dodatkowych informacjach dotyczących wymagań wstępnych. Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
a) uzyskania pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia,
b) zawarcia z Uniwersytetem Jagiellońskim Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.
Uwaga
Ze względu na specyfikę studiów oraz charakter praktyczny w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej z powodów niezależnych od organizatora realizacja zajęć może zostać przesunięta na kolejny semestr.


Powrót