MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna bólu  

Medycyna bólu

W swych założeniach są to studia doskonalące, jednakże zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Ból jest doznaniem wielowymiarowym i jego leczenie wymaga wielokierunkowego postępowania, obejmuje nie tylko farmakoterapię ale też rehabilitację, psychoterapię, zabiegi chirurgiczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne oraz neuromodulacje. Głównymi celami leczenia jest poprawa jakości życia a w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu, poprawa funkcjonowania i fizycznego i psychicznego osoby z bólem przewlekłym.

Studia posiadają Patronat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Czas trwania studiów
2 semestry – 180 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (9 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

W trakcie roku akademickiego przewidziane są obowiązkowe praktyki kliniczne w wymiarze 40 godzin dydaktycznych – od poniedziałku do piątku, termin uzgadniany indywidualnie.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych.

Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.
W ramach zajęć klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:
– klinicznej oceny chorego z bólem
– postawienia diagnozy
– ustalenia programu wielokierunkowego leczenia

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu, przyczyniając się także do poprawy jakości życia pacjentów.

Program przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain a także nowych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.:
– kompleksową opiekę nad pacjentem, obejmującą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z zespołami bólu przewlekłego
– uśmierzanie bólu ostrego
– udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności medycznych.

Forma zaliczeń
– Uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie studiów podyplomowych.
– Zaliczenie praktyk klinicznych. Zaliczenie praktyk klinicznych ma formę “zaliczenia” lub “brak zaliczenia” i odnotowane jest na karcie praktyk słuchacza na podstawie aktywności oraz uzyskanych umiejętności. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
– Zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może uzyskać jeden punkt.
Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Medycyna Bólu.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
5 700 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 2 850 zł)


Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót