MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna bólu TRWA REKRUTACJA 2023/2024 !!!

Medycyna bólu


Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim, które mają na celu wyposażyć lekarzy w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie leczenia bólu.
Studia powstały z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które w 2007 roku otrzymało grant edukacyjny IASP w nagrodę za realizację programu edukacji podyplomowej.
Program studiów został opracowany wg według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain, a także aktualnych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji. Prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym. Wykłady oraz seminaria prezentują wiedzę z zakresu badania i leczenia bólu m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki, ustalenia leczenia i monitorowania skuteczności leczenia pacjenta z bólem. Praktyki kliniczne realizowane są Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – wiodącym ośrodku zajmującym się leczeniem bólu.
Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą absolwentom studiów na wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu, przyczyniając się do poprawy jakości życia pacjentów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.


Czas trwania studiów:
2 semestry – 184 godzin dydak.


Tryb studiów:
Zajęcia (9 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
W trakcie roku akademickiego przewidziane są obowiązkowe praktyki kliniczne w wymiarze 40 godzin dydaktycznych – od poniedziałku do piątku, termin uzgadniany indywidualnie.


Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych.
Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.
W ramach zajęć klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu uczestnicy poznają zasady:

  – klinicznej oceny chorego z bólem
  – postawienia diagnozy
  – ustalenia programu wielokierunkowego leczenia

Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu, przyczyniając się także do poprawy jakości życia pacjentów.
Program przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain a także nowych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.
Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.:

  – kompleksową opiekę nad pacjentem, obejmującą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z zespołami bólu przewlekłego
  – uśmierzanie bólu ostrego
  – udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności medycznych


Forma zaliczeń:

  – zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
  – zaliczenie praktyk klinicznych. Zaliczenie praktyk klinicznych ma formę „zaliczenia” lub „brak zaliczenia” i odnotowane jest na karcie praktyk uczestnika na podstawie aktywności oraz uzyskanych umiejętności. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
  – zaliczenie egzaminu praktycznego przeprowadzonego na podstawie analizy przypadków
  zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Medycyna Bólu

Opłata za studia w roku akademickim 2023/2024
6 500 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 3 250 zł)
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego<


Powrót