MCKP CM > Studia podyplomowe > Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne  

Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne

Jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, profilaktyki i kontroli zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz nadzoru nad drobnoustrojami wysokolekoopornymi.
Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.          


Innowacyjność studiów przejawia się w ich interdyscyplinarnym charakterze oraz dużym nacisku na praktyczny aspekt zajęć tj. kształceniu umiejętności określenia epidemiologii badanej populacji, doboru metod badawczych, określenia priorytetów i zakresu niezbędnych interwencji. Ponadto uczestnicy od praktycznej strony poznają problemy i rozwiązania związane z nadzorem mikrobiologicznym, tj. zasady doboru i pobrania materiałów klinicznych i przesiewowych, analizę potrzeb oraz możliwości w zakresie metodologii diagnostyki mikrobiologicznej, ograniczenia, wady i zalety badań fenotypowych, genotypowych czy antygenowych.


Plan studiów:
176 godziny; 30 pkt. ECTS.


Przedmioty:

  1. Nadzór nad zakażeniami i lekoopornością w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych (58 godz. dydaktycznych)
  2. Zarządzanie systemem nadzoru nad zakażeniami i lekoopornością (67 godz. dydaktycznych)
  3. Dochodzenie epidemiologiczne i interwencja w kontroli zakażeń (51 godz. dydaktycznych)

Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu nadzoru nad zakażeniami, epidemiologii, mikrobiologii, pielęgniarstwa.


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w zakresie:

 • nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności,
 • opisu sytuacji epidemiologicznej szpitala i jej analizy, oznaczania i kontroli lekooporności,
 • wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń,
 • prowadzenia bezpiecznego i skutecznego zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 • planowania interwencji i działania w epidemii,
 • przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • metod i narzędzi służących do wykrywania, kwalifikacji i analizy zakażeń, w tym etiologii drobnoustrojowej i jej lekooporności,
 • metod i narzędzi służących do przygotowania i walidacji koniecznych interwencji, w tym procedur z zakresu ochrony personelu, przecięcia dróg transmisji drobnoustrojów, procedur inwazyjnych,
 • realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i profilaktyki i kontroli zakażeń,
 • metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i rozpoznania stanu epidemii.

Tryb studiów:
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.


Forma zaliczenia:
Testy wielokrotnego wyboru po każdym zakończonym przedmiocie. Egzamin dyplomowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów. Egzamin ma formę pisemnego testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z całego testu.


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne”


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
6600 zł/ studia płatne w ratach semestralnych po 3300 PLN za semestr.
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót