MCKP CM > Studia podyplomowe > Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych

Studia podyplomowe „Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych” przeznaczone są dla lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym oraz osób zainteresowanych planowaniem i prowadzeniem badań naukowych z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań. Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów z uwzględnieniem najnowszych wyników badań.

Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce uwzględniające nie tylko problemy analizy statystycznej danych ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Absolwenci studiów podyplomowych „Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych” będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystania metod statystycznych w analizie danych biomedycznych. Poznają oprogramowanie statystyczne oraz możliwości jego zastosowania w analizie i prezentacji danych. Nabędą umiejętności wyboru metod statystycznych dostosowanych do sposobu prowadzenia badania i charakteru zmiennych, odczytywania wyników analiz statystycznych, ich prezentacji oraz wyciągania wniosków.

Czas trwania studiów
2 semestry – 152 godziny

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych metod statystyki w naukach medycznych, uwzględniając etapy planowania badań naukowych i specyfikę badań w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Wykłady prezentują wiedzę z zakresu metodologii badań medycznych oraz możliwości analizy statystycznej danych, w szczególności zastosowania pod-stawowych technik statystycznych w analizie danych klinicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników i umiejętnością prezentacji wyników w formie tabelarycznej lub w postaci odpowiednich wykresów. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą w przyszłości posłużyć słuchaczom w planowaniu własnych projektów badawczych, opracowaniu statystycznym zebranego materiału oraz przygotowaniu publikacji naukowych.

Forma zaliczenia

Zaliczenie po zakończenie każdego przedmiotu, między innymi, w formie: planu badania przygotowanego na zadany temat, uwzględniającego dyskusję potencjalnych błędów, w formie samodzielnego wykonania opracowania statystycznego problemu z zakresu: analizy zależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi, analizy wariancji, w formie samodzielnego wykonania opracowania statystycznego problemu z analizy korelacji i modelu regresji liniowej, w formie samodzielnego wykonania opracowania statystycznego problemu z zakresu przygotowania prostego planu analizy statystycznej i obliczenia liczebności próby, wykonania prostej metaanalizy w oparciu o dane dostarczone .

Zaliczenie wszystkich przedmiotów warunkuje dopuszczenie słuchacza do egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę samodzielnego rozwiązania problemu statystycznego / badawczego obejmującego: weryfikację danych, wybór odpowiednich testów statystycznych, weryfikację odpowiednich założeń, wykonanie analizy statystycznej w oparciu o dostępne oprogramowanie statystyczne oraz przedstawienie podsumowania analizy w formie tabel / wykresów oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych” wydane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
7 300 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 3 650 zł)

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót