MCKP CM > Studia podyplomowe > Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych


Studia podyplomowe „Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych” przeznaczone są dla lekarzy, osób z wyższym wykształceniem medycznym oraz osób zainteresowanych planowaniem i prowadzeniem badań naukowych z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
Studia podyplomowe oferują profesjonalne przeszkolenie w zakresie prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań z uwzględnieniem odpowiedniego planu badania wykorzystanego w realizacji badań.
Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów realizowanych w oparciu o metody nauczania problemowego. Zajęcia warsztatowe umożliwiają uczestnikom studiów podyplomowych samodzielne rozwiązanie problemów badawczych, dyskusję wybranego podejścia do problemu i uzyskanych wyników oraz skuteczną komunikację uzyskanych rezultatów.
Jednocześnie są to jedyne studia podyplomowe na rynku polskim uwzględniające nie tylko problemy analizy statystycznej danych, ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu biostatystyki oraz metodologii prowadzenia badań naukowych.
Zdobyta wiedza i umiejętności mogą w przyszłości posłużyć uczestnikom w opracowaniu statystycznym już na etapie planu badania, ale przede wszystkim na etapie analizy i opracowania zebranego materiału oraz przygotowaniu publikacji naukowych.


Czas trwania studiów:
2 semestry – 152 godziny


Tryb studiów:
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.


Cel studiów:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników studiów wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych metod statystyki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz umiejętności samodzielnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia analizy statystycznej materiału badawczego oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników.
Wykłady obejmują wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych oraz możliwości analizy statystycznej danych, w szczególności zastosowania podstawowych technik statystycznych w analizie danych pochodzących z badań w populacji ludzkiej. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru odpowiednich testów czy modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników, jak również umiejętnością prezentacji wyników w formie umożliwiającej jak najbardziej efektywny przekaz informacji.


Forma zaliczenia:

Podsumowanie każdej z części jest zaliczenie w formie samodzielnego rozwiązania problemu statystycznego obejmujące wybór poprawnej ścieżki statystycznej oraz prezentację i interpretację uzyskanych rezultatów.
Zaliczenie wszystkich przedmiotów warunkuje dopuszczenie uczestnika do egzaminu końcowego.


Egzamin końcowy:
Zwieńczeniem studiów podyplomowych jest przeprowadzenie kompletnej analizy statystycznej problemu badawczego obejmującej wszystkie kroki, od weryfikacji danych, poprzez wybór odpowiednich metod statystycznych, wykonanie analizy oraz prezentację i interpretację (statystyczną) uzyskanych wyników.


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych”.


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
9 000 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 4 500 zł)
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót