MCKP CM > Studia podyplomowe > Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o studiach podyplomowych „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie”

Studia doskonalące organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opis studiów
Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie organizacji, planowania i prowadzenia badań klinicznych. W trakcie studiów przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące inicjowania i prowadzenia projektów o charakterze badań klinicznych. Omówione zostaną m.in. najważniejsze akty prawne, wytyczne krajowe i międzynarodowe w zakresie prowadzenia, zarządzania oraz nadzorowania badaniami klinicznymi, jak również zostaną wskazane możliwe perspektywy rozwoju branży farmaceutycznej. Duża konkurencja na rynku pracy oraz zmieniające się przepisy prawne dotyczące badań klinicznych wymagają od osób zajmujących się tą tematyką, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. W roku akademickim 2019 / 2020 studia podyplomowe „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” uzyskały Patronat Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz akredytację TransCelerate Biopharma Inc.

Czas trwania studiów
Dwa semestry

Tryb studiów
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.

Cel studiów
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na świecie. W trakcie studiów uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na świecie, krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inicjowania i prowadzenia projektów o charakterze badań klinicznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone będą przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu organizacji, realizacji i nadzorowania badań klinicznych. Do współpracy jako wykładowców zaprosiliśmy także specjalistów z największych firm realizujących badania kliniczne.

Forma zaliczenia zajęć
Zaliczenia z każdego modułu kształcenia. Egzamin końcowy.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie. Dyplom GCP. Słuchacze otrzymają dyplom GCP zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: https://www.transceleratebiopharmainc.com/wp-content/uploads/gravity_forms/11-80045ddd1a8cc7f4717dcb0cb3a6248f/2020/12/MCKP-DYPLOMY-CERT-EN-20-21.pdf

Opłata za studia
6500zł – Należność płatna w ratach semestralnych (1 semestr 3250 złotych)

Patronat
Studia pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast