MCKP CM > Studia podyplomowe > Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o studiach podyplomowych „Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie”, edycja XIII 2024/2025.

Studia doskonalące organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum.


Opis studiów:
Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie organizacji, planowania i prowadzenia badań klinicznych. Poruszane w ramach studiów podyplomowych zagadnienia obejmują m.in. wprowadzenie do badań i najważniejsze zagadnienia z zakresu farmakologii, EBM i statystyki biomedycznej, aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych, omówienie dokumentacji wymaganej w badaniach klinicznych, monitorowanie badań klinicznych, aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych, bezpieczeństwo farmakoterapii, zarządzanie badaniem klinicznym jako projektem oraz praktyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych w wybranych dziedzinach medycyny.


Czas trwania studiów:
Dwa semestry.


Tryb studiów:
Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.


Cel studiów:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie uczestnika z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na świecie. W trakcie studiów przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące inicjowania i prowadzenia projektów o charakterze badań klinicznych. Omówione zostaną najważniejsze akty prawne, wytyczne krajowe i międzynarodowe w zakresie prowadzenia, zarządzania oraz nadzorowania badaniami klinicznymi, jak również zostaną wskazane możliwe perspektywy rozwoju branży farmaceutycznej. Uczestnik pozna globalne rynki rozwoju badań klinicznych, korzyści z ich prowadzenia, a także bariery administracyjne, prawne i finansowe rozwoju branży. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, celu rejestracji i uzyskiwania zgody odnośnych władz oraz Komisji Bioetycznych na ich prowadzenie. Będzie znał terminologię związaną z branżą badań klinicznych oraz procesy i mechanizmy kształtujące powstawanie transparentnych procedur administracyjnych, jak również Standardowych Procedur Postępowania (SOP). Absolwent będzie umiał biegle poruszać się w obszarze zagadnień dotyczących szeroko rozumianej branży farmaceutycznej i rynku krajowego oraz międzynarodowego oraz firm prowadzących badania kliniczne na zlecenie, będzie umiał zaplanować i zorganizować proces związany z prowadzeniem badań klinicznych pod kątem formalno-prawnym z ujęciem przepisów prawnych w tym zakresie.
Studia mają charakter interdyscyplinarny, zajęcia prowadzone są przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu organizacji, realizacji i nadzorowania badań klinicznych. Do współpracy jako wykładowców zaprosiliśmy także specjalistów z największych firm realizujących badania kliniczne.


Forma zaliczenia zajęć:
Zaliczenia każdego przedmiotu.
Egzamin końcowy.


Uzyskane kwalifikacje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie. Dyplom GCP. Uczestnicy otrzymają dyplom GCP zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: https://www.transcelerate-gcp-mutual-recognition.com/pdf-viewer?referenceId=364484&workflowStatus=Manually%20Published
TransCelerate BioPharma Inc. jest organizacją non-profit, której celem jest poprawa zdrowia ludzi na całym świecie poprzez przyspieszenie i wzmocnienie badań i rozwoju innowacyjnych nowych terapii. Misją organizacji jest współpraca w globalnej społeczności badawczo-rozwojowej w dziedzinie biofarmaceutyków w celu identyfikacji, nadawania priorytetów, projektowania i ułatwiania wdrażania rozwiązań mających na celu zapewnienia wydajnych, skutecznych i wysokiej jakości nowych leków. http://www.transceleratebiopharmainc.com


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
9 000 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 4 500 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Studia pod patronatem:


Powrót