MCKP CM > Studia podyplomowe > Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

Aktualnie jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie nadzoru nad efektywnym stosowaniem leków drobnoustrojowych oraz lekoopornością, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w profilaktyce oraz w leczeniu zakażeń o różnej etiologii bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń. Studia powstały dzięki współpracy dwóch uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co umożliwia korzystanie przez słuchaczy z potencjału naukowego dwóch wiodących uczelni medycznych w Polsce.

Innowacyjność studiów przejawia się w ich praktycznym aspekcie tj. kształceniu umiejętności monitorowania, rozpoznawania i postępowania w przypadku identyfikacji przypadków zakażeń/zarażeń/ekspozycji i epidemii. Rekomendacje kształcenia w tym kierunku pochodzą z European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie: 1) efektywnego leczenia zakażeń i zarażeń w różnych grupach pacjentów oraz stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w ich profilaktyce 2) przygotowania lekospisów (receptariuszy) antybiotykowych w jednostkach, 3) interpretacja własnych danych jednostki dotyczących konsumpcji antybiotyków oraz lekooporności, 4) wdrożenia zasad nadzoru and konsumpcją antybiotyków oraz nadzoru mikrobiologicznego w połączeniu z racjonalnym stosowaniem antybiotyków w różnych dziedzinach medycyny, 5) wykorzystania danych dotyczących konsumpcji antybiotyków.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: diagnostyki mikrobiologicznej, stosowania antybiotyków w profilaktyce i leczeniu, farmakoterapii, epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego. Szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie m.in.: oznaczenia i kontroli lekooporności, przygotowania i interpretacji antybiogramu w różnych grupach pacjentów, farmakokinetyki i farmakodynamiki leków przeciwdrobnoustrojowych, profilaktyki po/ekspozycyjnej.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych).

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: 1) metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków, 2) metod i narzędzi służących do analizy stanu mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, 3) przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych typach szpitali i grupach pacjentów, 4) stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię, 5) realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i leczenia zakażeń, 6) metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.

Sylwetka absolwenta: Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej. Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.

Terminy i forma zajęć: Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów w Krakowie oraz Warszawie.

Opis programu (162 godz.dydakt). 1. Kontrola zakażeń, a zastosowanie antybiotyków. 2. Farmakologia w antybiotykoterapii. 3. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe.

Forma zaliczenia Egzamin końcowy, obejmujący zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów.

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
7700 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 3850 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót