MCKP CM > Studia podyplomowe > Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship


Aktualnie jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie nadzoru nad efektywnym stosowaniem leków drobnoustrojowych oraz lekoopornością, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w profilaktyce oraz w leczeniu zakażeń o różnej etiologii bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń. Studia powstały dzięki współpracy dwóch uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co umożliwia korzystanie przez uczestników z potencjału naukowego dwóch wiodących uczelni medycznych w Polsce.

Innowacyjność studiów przejawia się w ich praktycznym aspekcie tj. kształceniu umiejętności monitorowania, rozpoznawania i postępowania w przypadku identyfikacji przypadków zakażeń/zarażeń/ekspozycji i epidemii. Rekomendacje kształcenia w tym kierunku pochodzą z European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC.


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w zakresie:

  1) efektywnego leczenia zakażeń i zarażeń w różnych grupach pacjentów oraz stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w ich profilaktyce
  2) przygotowania lekospisów (receptariuszy) antybiotykowych w jednostkach,
  3) interpretacja własnych danych jednostki dotyczących konsumpcji antybiotyków oraz lekooporności,
  4) wdrożenia zasad nadzoru and konsumpcją antybiotyków oraz nadzoru mikrobiologicznego w połączeniu z racjonalnym stosowaniem antybiotyków w różnych dziedzinach medycyny,
  5) wykorzystania danych dotyczących konsumpcji antybiotyków.


Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: diagnostyki mikrobiologicznej, stosowania antybiotyków w profilaktyce i leczeniu, farmakoterapii, epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego. Szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie m.in.: oznaczenia i kontroli lekooporności, przygotowania i interpretacji antybiogramu w różnych grupach pacjentów, farmakokinetyki i farmakodynamiki leków przeciwdrobnoustrojowych, profilaktyki po/ekspozycyjnej.


Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych).


Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  1) metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków,
  2) metod i narzędzi służących do analizy stanu mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej,
  3) przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych typach szpitali i grupach pacjentów,
  4) stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię,
  5) realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i leczenia zakażeń,
  6) metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.


Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej. Dzięki zrealizowanych w trakcie studiów zajęciach dydaktycznych w laboratorium mikrobiologicznym absolwent nauczy się właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) oraz przygotowania i interpretacji antybiogramów.


Terminy i forma zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów w Krakowie oraz Warszawie.


Opis programu (166 godz.dydak.):

  – Diagnostyka i etiologia najważniejszych postaci klinicznych zakażeń i zarażeń
  – Leki przeciwdrobnoustrojowe i farmakologia
  – Kontrola zakażeń a leczenie przeciwdrobnoustrojowe
  – Leczenie najważniejszych postaci klinicznych zakażeń i zarażeń, specjalne grupy pacjentów


Forma zaliczenia:
Egzamin końcowy, obejmujący zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów.


Opłata za studia w roku akademickim 2024/2025:
9 000 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 4 500 PLN za semestr
Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót