MCKP CM > Studia podyplomowe > Antropologia sądowa w praktyce  

Antropologia sądowa w praktyce

Pierwsze na polskim rynku studia podyplomowe uwzględniające problematykę antropologii sądowej w praktyce. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę anatomiczną i antropologiczną z metodyką badań poszukiwawczych pozwalających przeprowadzenie eksploracji i identyfikacji szczątków ludzkich. Program studiów podyplomowych obejmuje dwa bloki tematyczne – medyczny z zagadnieniami z zakresu anatomii topograficznej, antropologii sądowej oraz medycyny sądowej z elementami traumatologii oraz metodologiczny – z zagadnieniami z zakresu metodyki poszukiwawczych i wykopaliskowych badań archeologicznych, elementów kryminalistyki, entomologii sądowej, a także archeozoologii. W trakcie studiów słuchacze uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie metod badań antropologicznych wykorzystywanych przy identyfikacji szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia śledztwa, zarówno dotyczącego zbrodni wojennych, jak też przypadków współczesnej przestępczości oraz ofiar katastrof. Grono wybitnych specjalistów z danych dziedzin przedstawi współczesne, interdyscyplinarne metody badawcze pozwalające na kompleksową analizę miejsca zdarzenia.

Oferta programowa obejmuje szerokie spektrum zajęć dotyczących zagadnień budowy anatomicznej ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności wewnątrz i międzypopulacyjnej, przyżyciowych zmian patologicznych oraz śladów pozwalających na ustalenie przyczyny zgonu. Planowane zajęcia umożliwią ponadto opanowanie standardowych technik poszukiwawczych, eksploracyjnych i identyfikacyjnych szczątków ludzkich. Poziom wiedzy zapewnią wybitni specjaliści-praktycy będący pracownikami Uniwersytetów (UJ, UJCM, UMK Toruń, UW Warszawa) oraz Polskiej Akademii Nauk. Każdy moduł zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne, które będą odbywać się w wyspecjalizowanych placówkach lub umożliwią zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem badawczym w trakcie zajęć terenowych.

Przygotowane studia podyplomowe spełniają także standardy kształcenia antropologów sądowych w krajach zachodniej Europy oraz Stanach Zjednoczonych. Słuchacze studiów wprowadzeni w metodykę badań z różnych dziedzin nauki nabędą umiejętności interdyscyplinarnej analizy, niezbędnej we współczesnej nauce.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci kierunków medycznych i biologicznych, a także, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia zainteresowane tematyką studiów.

Plan studiów – dwa semestry 180 godz. dydakt.
Przedmiot Anatomia topograficzna – 14 godz. dydakt., Przedmiot Antropologia sadowa – 43 godz. dydakt., Przedmiot Medycyna sądowa z elementami traumatologii – 28 godz. dydakt., Przedmiot Metodyka badań archeologicznych – 65 godz. dydakt., Przedmiot Elementy kryminalistyki – 10 godz. dydakt., Przedmiot Entomologia sądowa z elementami archeozoologii – 20 godz. dydakt.

Tryb studiów
Zajęcia (9 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów. Egzamin ma formę testu wielkokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Antropologia sądowa w praktyce”

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
7 700 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 3 850 PLN za semestr


Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego

Absolwent studiów podyplomowych
Absolwent zdobywając wiedzę z różnych dyscyplin naukowych związanych z procedurami sądowymi zmierzającymi do pozyskania i zabezpieczenia materiału dowodowego będzie potrafił zaplanować badania prowadzące do identyfikacji szczątków ludzkich we współpracy z różnymi placówkami specjalistycznymi.


Powrót