MCKP CM > Studia podyplomowe > Medycyna Górska  

Medycyna Górska

Studia podyplomowe “Medycyna Górska” są jedynymi w Polsce studiami rozwijającymi tematykę ratownictwa górskiego i szkolącymi kadry medyczne w tym zakresie, dorównując programem zajęć i zaawansowaniem poruszanych zagadnień podobnym kierunkom otwieranym na innych europejskich uniwersytetach.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wielospecjalistycznej i wszechstronnej wiedzy w zakresie problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, opieki nad pacjentem urazowym w trudnym terenie górskim, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią i odmrożeniami. Poruszają zagadnienia związane z meteorologią, nawigacją oraz ewakuacją poszkodowanych w terenie górskim.

Program studiów opracowany zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego (ICAR), Federacji Związków Alpinistycznych (UIAA) oraz najnowszymi wytycznymi ITLS. Prezentuje zagadnienia z zakresu m.in: problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, aspektów organizacji wypraw wysokogórskich oraz funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnych, wytycznych w zakresie postępowania ratunkowego oraz opieki nad pacjentem urazowym w terenie górskim, orientacji w terenie górskim oraz ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach terenowych, wielokierunkowego podejścia do specyfiki zagadnień związanych z zaawansowanym udzielaniem pierwszej pomocy oraz technikami transportu pacjentów w warunkach górskich, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią przypadkową i pourazową oraz pomocą przedszpitalną i specjalistyczną w odmrożeniach, medycznych aspektów uprawiania sportów górskich, prawidłowego odżywiania się osób uprawiających sporty ekstremalne w górach.

Plan studiów – dwa semestry 295 godz. dydaktycznych Przedmiot I MEDYCYNA WYSOKOGÓRSKA – 120 godzin dydaktycznych Medycyna wysokogórska. Szkolenie lawinowe. Baza ratownicza na wysokości. Długotrwała opieka nad pacjentem w warunkach wysokogórskich. Przedmiot II RATOWNICTWO, TRAUMATOLOGIA i ANESTEZJOLOGIA W TERENIE GÓRSKIM – 64 godzin dydaktycznych Algorytm ITLS- postępowanie z pacjentem urazowym. Hipotermia i odmrożenia. Anestezjologia w warunkach terenowych. Traumatologia w terenie górskim. Przedmiot III NAWIGACJA, METEOROLOGIA I EWAKUACJA POSZKODOWANYCH W GÓRACH- 71 godzin dydaktycznych Ratownictwo i ewakuacja poszkodowanych w górach. Podstawy meteorologii. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownictwo jaskiniowe. Przedmiot IV MEDYCZNE ASPEKTY UPRAWIANIA SPORTÓW GÓRSKICH -40 godzin dydaktycznych Żywienie a wysiłek fizyczny. Fizjologia sportu. Fizjoterapia i rehabilitacja sportowców. Medycyna podróży. Psychologiczne aspekty wypraw górskich.

Forma zaliczenia 1. Egzamin Praktyczny przeprowadzany jest w oparciu o infrastrukturę terenową i sprawdza nabyte umiejętności praktyczne. Słuchacze będą oceniani na podstawie egzaminu praktycznego składającego się z 4 stacji symulacji wypadków w górach. Zaliczenie ma formę “zaliczenia” lub “brak zaliczenia”. Warunkiem zaliczenia egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich stacji egzaminacyjnych. 2. Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów w formie testu wielokrotnego wyboru.

Uzyskane kwalifikacje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia 16 000 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 8000 zł)

Absolwent studiów podyplomowych

▪ będzie posiadał wielospecjalistyczną i wszechstronną wiedzę w zakresie m. in.: problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, opieki nad pacjentem urazowym w trudnym terenie górskim, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią i odmrożeniami, ▪ będzie znał zagadnienia związane z meteorologią, nawigacją oraz ewakuacją poszkodowanych w terenie górskim, ▪ będzie przeszkolony w zakresie technik ratownictwa jaskiniowego, bezpieczeństwa lawinowego, organizacji bazy ratowniczej na wysokości, rozpoznawania objawów i prawidłowego leczenia pacjentów dotkniętych chorobą wysokościową oraz pacjentów doznających urazów w terenie górskim, ▪ będzie przygotowany do zaplanowania i prowadzenia akcji ratunkowych w górach oraz do udzielania specjalistycznych porad w zakresie prawidłowego przygotowania do uprawiania sportu w górach, ▪ będzie przygotowany do samodzielnej pracy w medycznym zabezpieczaniu wypraw górskich.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast