MCKP CM > Studia podyplomowe > Psychogeriatria z elementami neuropsychologii  

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Studia podyplomowe „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” mają charakter doskonalący, ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. Tematyka kierunku adresowana jest do lekarzy i psychologów pracujących z osobami starszymi.

Studia podyplomowe „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” mają charakter doskonalący, ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. Tematyka kierunku adresowana jest do lekarzy i psychologów pracujących z osobami starszymi.

Wykłady i seminaria obejmują szeroki zakres wiedzy m.in.: tematykę biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku i dbania o jakość życia.
W programie kształcenia szczególnie uwzględniono problemy zdrowotne: neurologiczne i neuropsychologiczne, a także psychiatryczne i internistyczne w szerokim kontekście biopsychospołecznym. Ponadto, seminaria oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii – skoncentrowane będą na uczeniu i rozwijaniu praktycznych umiejętności oceny funkcji poznawczych oraz ich rehabilitacji. Treści warsztatów będą koncentrowały się wokół omawiania przypadków problematyki chorego: doboru metod oceny funkcji poznawczych i ich interpretacji, ustalenia kierunków ich rehabilitacji a także analizy realizacji podjętych działań rehabilitacyjnych. W trakcie seminariów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii będą rozwijać umiejętności przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych oraz oceny wybranych funkcji poznawczych, a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsychospołecznej sytuacji osoby starszej.

Absolwenci studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” w trakcie studiów poznają kluczowe zagadnienia biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych: neurologicznych i psychiatrycznych oraz geriatrycznych. Będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku starszym. Poznają wybrane metody oceny funkcji poznawczych i badania neuropsychologicznego oraz sposoby interpretacji wyników badania na przykładzie przygotowanych przypadków klinicznych. Poznają także cele i techniki rehabilitacji neuropsychologicznej.

Ukończenie studiów podyplomowych nie upoważnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.

Czas trwania studiów
2 semestry – 158 godzin

Tryb studiów
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) lub jednodniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień neuropsychologicznych przydatnych w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu neuropsychologii i neurologii psychiatrii, geriatrii oraz specjaliści z innych dyscyplin naukowych.

Forma zaliczenia
Aby uzyskać zaliczenie studiów należy

  1. Uzyskać pozytywny wynik z zaliczenia warsztatów. Słuchacze będą oceniani przez prowadzącego na podstawie aktywności na zajęciach. Pozytywne zaliczenie zajęć warsztatowych warunkuje dopuszczenie słuchacza do egzaminu końcowego.
  2. Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, obejmującego zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów.

Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań.
Za każde pytanie słuchacz może uzyskać jeden punkt.

Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
5 000 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 2 500 PLN za semestr

Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót