MCKP CM > Studia podyplomowe > Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Międzyuczelniane studia kwalifikacyjne dla logopedów

Studia zorganizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM, Katedrę Neurologii CMUJ, Katedrę Otolaryngologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Trzysemestralne studia kwalifikacyjne adresowane są do logopedów

Wykładane podczas studiów treści kształcenia w wymiarze 370 godzin zostały ujęte w trzy bloki tematyczne:
-Neurologiczno-psychiatryczny, opracowany przez Katedrę Neurologii UJCM oraz Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: wprowadzenie do neurologii, neurologię, neurologiczne aspekty starzenia, psychiatrię w neurologopedii.
-Audiologiczno-foniatryczny, opracowany przez Katedrę Otolaryngologii UJCM, w skład którego wchodzą następujące moduły: zaburzenia słuchu i równowagi, zaburzenia narządu głosu, dysfagia.
-Neurologopedyczny, opracowany przez Zakład Neurolingwistyki UP, obejmujący: neurolingwistyczne podstawy neurologopedii, neurologopedię wieku dziecięcego, neurologopedię osób dorosłych.

Zajęcia praktyczne w formie staży neurologopedycznych odbywać się będą w Klinikach UJCM.

Studia mają na celu ukierunkowanie osób z przygotowaniem logopedycznym na neurologopedyczną rewalidację chorych z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Pozwalają zdobyć kompetencje i sprawności niezbędne w procesie diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych zmianami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.
Program kształcenia obejmujący trzy semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres wiedzy pozwalającej realizować wszystkie cele stawiane zawodowi neurologopedy w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci dowolnych studiów wyższych II stopnia (lub jednolitych magisterski) posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przygotowują do zawodu neurologopedy.

Terminy i forma zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.
Praktyki kliniczne realizowane są w ciągu tygodnia w wymiarze 40 godz. dydaktycznych (5 dni).

Opis programu:

370 godz. (wykłady 144 godz., seminarium 48 godz., ćwiczenia 138 godz., praktyki 40 godz.)

• Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
• Wprowadzenie do neurologii.
• Neurologiczne aspekty starzenia.
• Neurologia.
• Zaburzenia słuchu i równowagi.
• Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
• Zaburzenia narządu głosu.
• Dysfagia.
• Praktyki neurologopedyczne.
• Psychiatria w neurologopedii.
• Seminarium dyplomowe.
• Neurologopedia wieku dziecięcego
• Neurologopedia osób dorosłych.

Profil absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę m.in z zakresu.: neurologii, foniatrii i audiologii, pozwalającą łączyć zagadnienia logopedyczne z medycznymi zgodnie z najnowszą wiedzą neurologopedyczną; neurologicznych, foniatrycznych i audiologicznych determinant rozwoju i zaburzeń komunikacji językowej; mózgowej organizacji funkcji językowych oraz psychologicznych i kognitywnych podstaw rozumienia i produkcji mowy; zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podkorowego i psychogennego u dzieci i osób dorosłych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowań diagnozy i terapii neurologopedycznej, metodyki postępowania neurologopedycznego z uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakoterapii i alternatywnych metod komunikacji.

Absolwent nabędzie umiejętności m.in: rozpoznawania najważniejszych z punktu widzenia zaburzonej komunikacji językowej chorób neurologicznych, foniatrycznych i problemów audiologicznych; rozpoznawania, różnicowania i diagnozowania zaburzeń komunikacji językowej o etiologii korowej, podkorowej i psychogennej u dzieci i osób dorosłych; prowadzenia diagnozy neurologopedycznej u dzieci i osób dorosłych; opracowania programu i prowadzenia efektywnej terapii neurologopedycznej modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta; analizowania wyników specjalistycznych badań neurologicznych, psychologicznych i psychiatrycznych oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem
z zaburzeniami mowy; wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu logopedii, medycyny (neurologii, foniatrii, audiologii), językoznawstwa, psychologii; oceniania przydatności i odpowiedniego wykorzystania alternatywnych metody komunikacji w terapii neurologopedycznej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”.

Forma zaliczenia
Forma zaliczenia
Zaliczenie każdego przedmiotu w formie testu wielokrotnego wyboru.
Egzamin końcowy obejmujący zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów. Egzamin końcowy ma formę ustną. Słuchacz odpowiada na 3 pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie pytań egzaminacyjnych.

Opłata za studia
6000 PLN / studia płatne w ratach semestralnych po 2000 PLN za semestr.


Powrót