MCKP CM > Studia podyplomowe > Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności. Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii, dochodzeń epidemiologicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/ szpitala/ jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności. Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu w nadzorze nad zakażeniami, ich epidemiologii oraz mikrobiologii. Plan studiów: dwa semestry – 182 godz. dydakt. 1. Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji (66 godz. dydakt.) 2. Nadzór nad lekoopornością i zakażeniami w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych (47 godz. dydakt.) 3. Zarządzanie systemem nadzoru nad zakażeniami (37 godz. dydakt.) 4. Dochodzenie epidemiologiczne i interwencja w kontroli zakażeń (32 godz. dydakt.) W trakcie studiów Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: • metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego różnych typów oddzia-łów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, • planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej, • realizowania bieżącego nadzoru, • wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych re-komendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń, • wprowadzania zasad skutecznej profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnym powstałych z wykorzystaniem pro-cedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany, cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu, • metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb, • nowoczesnych metod badań i analiz mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat kontroli zakażeń, ich profilaktyki, diagnostyki, będzie umiał posługiwać się metodami analizy epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej, wykorzystywane także w dochodzeniach epidemiologicznych. Dzięki zajęciom w laboratorium mikrobiologicznym będzie mógł osobiście poznać możliwości i ograniczenia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, w tym również w zakresie badania oporności na antybiotyki. Zdobyta wiedza pomoże w realizacji nowoczesnej kontroli zakażeń w warunkach szpitalnych i zakładów opieki długoterminowej. Absolwent będzie uprawniony do działania w ramach Zespołów Kontroli Zakażeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń (Dz. U.746/2014).

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia ukończenie studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej” jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Program studiów uzyskał pozytywna ocenę European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast