MCKP CM > Studia podyplomowe > Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności. Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii, dochodzeń epidemiologicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/ szpitala/ jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności. Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu w nadzorze nad zakażeniami, ich epidemiologii oraz mikrobiologii.

Plan studiów: dwa semestry – 182 godz. dydakt. 1. Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji (66 godz. dydakt.) 2. Nadzór nad lekoopornością i zakażeniami w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych (47 godz. dydakt.) 3. Zarządzanie systemem nadzoru nad zakażeniami (37 godz. dydakt.) 4. Dochodzenie epidemiologiczne i interwencja w kontroli zakażeń (32 godz. dydakt.)

W trakcie studiów Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: • metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, • planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej, • realizowania bieżącego nadzoru, • wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych re-komendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń, • wprowadzania zasad skutecznej profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnym powstałych z wykorzystaniem procedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany, cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu, • metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb, • nowoczesnych metod badań i analiz mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat kontroli zakażeń, ich profilaktyki, diagnostyki, będzie umiał posługiwać się metodami analizy epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej, wykorzystywane także w dochodzeniach epidemiologicznych. Dzięki zajęciom w laboratorium mikrobiologicznym będzie mógł osobiście poznać możliwości i ograniczenia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, w tym również w zakresie badania oporności na antybiotyki. Zdobyta wiedza pomoże w realizacji nowoczesnej kontroli zakażeń w warunkach szpitalnych i zakładów opieki długoterminowej. Absolwent będzie uprawniony do działania w ramach Zespołów Kontroli Zakażeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń (Dz. U.746/2014).

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia ukończenie studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń szpitalnych w jednostkach opieki zdrowotnej” jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Program studiów uzyskał pozytywna ocenę European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Tryb studiów
Zajęcia (11 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów.

Forma zaliczenia
Testy wielokrotnego wyboru po każdym zakończonym przedmiocie.
Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej”

Opłata za studia w roku akademickim 2022/2023
6300 PLN / studia, płatne w ratach semestralnych po 3150 PLN za semestr


Możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego


Powrót