Kurs Medycyna Paliatywna

Zapraszamy tiru riru do kogo adresowany kurs


Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Filipczak – Bryniarska
Termin szkolenia: XX.XX.2023
Szkolenie realizowane on-line na platformie MsTeams


Program kursu– 40 godzin dydaktycznych obejmujących tematykę zgodną z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącą problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych.

  Dzień 1

   Zagadnienia etyczne, opieka duchowa- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Zagadnienia ogólne: definicja, geneza, organizacja, badanie chorego (skale sprawności Karnofsky’ego i ECOG), jakość życia i sposoby oceny jakości życia- lek. med. Paulina Dębowska
   Objawy: układ oddechowy, świąd- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Stany naglące w medycynie paliatywnej- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Potrzeby i relacje psychiczne chorych na sytuację kresu życia- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska

  Dzień 2

   Ból: mechanizmy, rodzaje, diagnostyka. Inwazyjne metody leczenia bólu- lek. med. Joanna Pełka- Zakielarz
   Analgetyki: rodzaje, mechanizm działania leków, interakcja lekowe- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Farmakoterapia bólu: ból neuropatyczny, ból kostny- lek. med. Joanna Pełka- Zakielarz
   Zespół lękowy, depresyjny, in. zaburzenia>- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Podstawy komunikacji- mgr Justyna Koniczuk- Kleja
   Zaburzenia przystosowania do sytuacji kresu życia- mgr Justyna Koniczuk- Kleja
   Zespół wypalenia: objawy, zapobieganie- mgr Justyna Koniczuk- Kleja

  Dzień 3

   Objawy: układ pokarmowy– lek. med. Joanna Pełka- Zakielarz
   Zespół astenia/kacheksja/anoreksja- dr n. med. Iwona Filipczak- Bryniarska
   Objawy związane ze skórą: odleżyny– profilaktyka, leczenie, owrzodzenia nowotworowe- mgr Magdalena Bogusz
   Warsztaty: Opatrunki przeciwodleżynowe i ich zastosowanie- mgr Magdalena Bogusz
   Objawy związane z układem moczowym- dr n. med Michael Kozlowski
   Postępowanie z chorym w ostatnich godzinach życia- lek. med. Joanna Pełka- Zakielarz
   Diagnostyka onkologiczna, met. onkolog. leczenia bólu- dr n. med. Anna Michałowska- Kaczmarczyk

  Dzień 4

   Komunikacja z pacjentem i rodziną – Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym rokowaniu- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska, mgr Justyna Koniczuk- Kleja
   Problem rodzinny – możliwości pomocy- mgr Justyna Koniczuk- Kleja
   Warsztaty: zasady wypisywania leków, trudne przypadki chorych z bólem- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska, lek. med. Paulina Dębowska
   Warsztaty: Trudne przypadki z dusznością, zaparciami, stanami nagłymi- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska
   Zaliczenie kursu – sprawdzian testowy- dr n. med. Iwona Filipczak– Bryniarska

Zapisy – link


Opłata za udział w szkoleniu :

  w wysokości 650 zł do dnia XX-XX-2023 r.
  na konto Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4
  nr rachunku bankowego: 03124062921111001111026420
  w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, tytuł kursu, data kursu
  Prosimy nie dokonywać płatności do czasu otrzymania od organizatorów maila z informacją o zakwalifikowaniu !
  Brak wpłaty we wskazanym terminie stanowi podstawę do anulowania zgłoszenia uczestnictwa.
  Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po dokonaniu opłaty za zajęcia szkoleniowe we wskazanym terminie na stronie MCKP CM.
  W celu otrzymania faktury konieczne jest uzupełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym.
  Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych.
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych po dokonaniu wpłaty uczestnik zobowiązany jest do poinformowania MCKP CM o rezygnacji na piśmie lub adres mailowy: kursymckp@uj.edu.pl
  W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji przed datą rozpoczęcia zajęć wpłacona opłata podlega zwrotowi w całości.
  W przypadku zgłoszenia przez uczestnika rezygnacji w trakcie realizacji zajęć wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

Kontakt:

  Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim
  ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
  mail: kursymckp@uj.edu.pl
  tel. (012) 34-11-908