Informacja o studiach

Opis studiów
Żywienie człowieka wybiega daleko poza przyjęte tradycyjnie kształty, przybierając interdyscyplinarny i interprofesjonalny charakter. Tworzy się nowa dyscyplina kliniczna: leczenie żywieniowe, obejmujące zarówno żywienie dojelitowe jak i pozajelitowe. W praktyce pozaklinicznej konieczna jest umiejętność dopasowania żywienia do rosnącego zapotrzebowania społecznego na wykorzystanie pokarmu w celu utrzymania optymalnego wyglądu zewnętrznego i sprawności psycho-fizycznej. Z tego względu uczestnik studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie” uzyska zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka na różnym etapie rozwoju ontogenetycznego (niemowlęta, dzieci, młodzież, ludzie w wieku dorosłym i starszym oraz kobiety w ciąży i karmiące), a także w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób żywieniowozależnych. Po powtórzeniu fizjologicznych i biochemicznych aspektów żywienia podane zostaną teoretyczne zasady planowania i oceny jadłospisów oraz przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia z zakresu oceny stanu odżywienia oraz oceny ilościowej i jakościowej spożycia oraz suplementacji diety, z wykorzystaniem programów komputerowych. Uczestnicy nabiorą praktycznych umiejętności w zakresie postępowania dietetycznego w chorobach metabolicznych, neurologicznych i nowotworowych oraz w chorobach następujących układów: krwiotwórczego i krążenia, pokarmowego z uwzględnieniem chorób wątroby i trzustki oraz moczowego. Przeprowadzona zostanie ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia oraz przekazane zostaną pozytywne i negatywne aspekty żywności funkcjonalnej, żywności modyfikowanej genetycznie i nutraceutyków.

Tematyka studiów adresowana jest głównie do lekarzy, ale także innych osób z wyższym wykształceniem medycznym, współpracujących z lekarzem lub samodzielnie realizujących zadania w zakresie prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Czas trwania studiów
2 semestry – 155 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (10 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio- niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Cel studiów
Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie” jest przekazanie słuchaczom zaawansowanej wiedzy w zakresie żywienia człowieka na różnym etapie rozwoju ontogenetycznego, postępowania dietetycznego w chorobach metabolicznych, neurologicznych i nowotworowych oraz układów: krwiotwórczego i krążenia, moczowego oraz pokarmowego z uwzględnieniem chorób wątroby i trzustki, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, pozytywnych i negatywnych aspektów żywności funkcjonalnej, modyfikowanej genetycznie i nutraceutyków, a także profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób żywieniowo-zależnych. Nabyte w trakcie studiów praktyczne umiejętności pozwolą słuchaczom na efektywne planowanie, monitorowanie oraz ocenianie skuteczności leczenia żywieniowego, a także konstruowanie diet dla wspomagania leczenia farmakologicznego oraz zapobiegania rozwojowi chorób dieto- zależnych.

Forma zaliczenia
Przygotowanie prezentacji, egzamin semestralny, egzamin końcowy.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Żywienie w zdrowiu i chorobie”

Opłata za studia
3 600 zł (1 800 zł semestr)


 

Nasi wykładowcy

Kierownik naukowy studiów
prof. dr hab. n med. Emilia Kolarzyk

Wykładowcy
lek. Bartosz Brzozowski
dr hab. med. Irena Ciećko-Michalska
lek. Wojciech Dynowski
dr med. Maciej Drożdż
dr hab. Barbara Frączek
prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
dr med. Mikołaj Głowacki
dr med. Aleksandra Goszcz
dr Jadwiga Helbin
lek. Jagoda Jaworska
dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka, prof. UJ
dr hab. med. Beata Kieć-Wilk
dr hab. med. Jerzy Kopeć
dr med. Renata Korbut
dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz, prof. UJ
lek. Tomasz Kowalczyk
dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ
mgr żyw. człow. Teresa Krzeszowska-Rosiek
mgr Jacek Kwiatkowski
dr med. Bartłomiej Matejko
dr hab. med. Piotr Musiałek
prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
dr hab. med. Maria Olszowska, prof. UJ
dr n. med. Agnieszka Ostachowska-Gąsior
dr med. Maiej Pilecki
dr hab. med. Wojciech Płazak
dr Małgorzata Sacha
dr med. Agata Skop-Lewandowska
lek. Agnieszka Stąpór
dr med. Magdalena Szopa
dr med. Wojciech Szot
dr hab. med. Wojciech Turaj
dr hab. med. Iwona Wybrańska, prof. UJ
mgr Joanna Zając


Powrót