Rekrutacja

Limit przyjęć
25-35 osób

Warunki kwalifikacji na studia
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie absolwenci kierunku lekarskiego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób rekrutacji
Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą kwestionariusza osobowego kandydata na studia podyplomowe, w terminie od 15 listopada 2018 do 10 lutego 2019.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia >>>

Kwestionariusz osobowy wraz z dyplomem ukończenia studiów (odpisem lub kopią dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy przesłać na adres:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków


Powrót