Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Informacje o studiach
Nasi wykładowcy
Rekrutacja
Dokumenty do pobraniaBadania kliniczne
Biostatystyka
Geriatria i opieka długoterminowa
Koloproktologia praktyczna NOWOŚĆ !
Kontrola zakażeń w jednostkach
opieki zdrowotnej

Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Podstawy psychoterapii
Podstawy publikowania w naukach medycznych NOWOŚĆ !
Psychogeriatria
Psychoonkologia
Szczegółowe problemy psychoterapii
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna
Żywienie w zdrowiu i chorobienowości w naszej ofercie szkoleniowej
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej – Informacje o studiach

Opis studiów
Absolwent naszych studiów będzie posiadał wiedzę na temat kontroli zakażeń, ich profilaktyki, diagnostyki i leczenia, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej, w tym również wykorzystywanych w dochodzeniach epidemiologicznych.

Dzięki pracy w laboratorium mikrobiologicznym będzie mógł osobiście poznać możliwości i ograniczenia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej, w tym również w zakresie badania oporności na antybiotyki.

Zdobyta wiedza może w przyszłości posłużyć w realizacji nowoczesnej kontroli zakażeń
w warunkach szpitalnych i zakładów opieki długoterminowej.

Czas trwania studiów
2 semestry – 182 godzin

Tryb studiów
Zajęcia (10 zjazdów) odbywają się w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są przesyłane na bieżąco uczestnikom studiów.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/szpitala/jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności.

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
– metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej,
– planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej
– realizowania bieżącego nadzoru
– wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń
– prowadzenia bezpiecznego i skutecznego zapobiegania zakażeniom szpitalnym powstałych z wykorzystaniem procedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany, cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu
– metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb
– nowoczesnych metod badań i analiz mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy z zakresu wiedzy wykładanej w trakcie trwania studiów Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może uzyskać jeden punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu.

Uzyskane kwalifikacje
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach ochrony zdrowia”

Opłata za studia
6 000 zł – płatne w ratach semestralnych (1 semestr 3 000 zł)